profesor uczelni dydaktyczny

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • psychologia

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI

AKADEMII MAZOWIECKIEJ W PŁOCKU W PŁOCKU

 

Konkurs nr 2

INSTYTUCJA: Akademia Mazowiecka w Płocku

MIASTO: Płock                                                                                                            

STANOWISKO: PROFESOR UCZELNI (dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: PSYCHOLOGIA                                                    

RODZAJ UMOWY O PRACĘ: CZAS OKREŚLONY

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 01.06.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  01.07.2023 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 31.07.2023 r.

LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor, dziedzina nauk społecznych, psychologia, Akademia Mazowiecka w Płocku

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·     spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478);

·        stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie psychologii;

·        dorobek naukowy z zakresu psychologii;

·        doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·        znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·        podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Akademii Mazowieckiej w Płocku;

·        życiorys;

·        kwestionariusz osobowy;

·        własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

·        wykaz publikacji naukowych;

·        kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·        deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·        oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·        ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 2 na stanowisko profesora uczelni  na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Akademii Mazowieckiej w Płocku” na adres: Akademia Mazowiecka w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.