profesor uczelni dydaktyczny

Nauk o Zdrowiu
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Opis stanowiska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO

PROFESORA NA WYDZIALE NAUK O ZDROWIU

W MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU

 

INSTYTUCJA: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Wydział Nauk o Zdrowiu

MIASTO: Płock

STANOWISKO: profesor uczelni (dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki medyczne

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 26 sierpnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:  26 września 2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  do 30 września 2022 r.

LINK DO STRONY: www.mazowiecka.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, nauki medyczne, lekarz, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

 

OPIS( tematyka, oczekiwania, uwagi):               

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·     spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.);

·     posiadają dorobek naukowy z zakresu  nauk medycznych i nauk o zdrowiu;

·     posiadają co najmniej stopień doktora nauk medycznych oraz znaczne osiągnięcia dydaktyczne lub zawodowe lub stopień doktora habilitowanego nauk medycznych;

·     posiadają prawo wykonywania zawodu lekarza;

·     posiadają doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·     posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

·     posługują się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.

2.    Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej  w Płocku;

·         życiorys;

·         kwestionariusz osobowy;

·       własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora/ doktora habilitowanego;

·     prawo wykonywania zawodu lekarza;

·     wykaz publikacji naukowych;

·     kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

·        deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·        kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

·        oświadczenie informujące o spełnianiu wymagań określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

·        zgoda na przetwarzanie danych osobowych https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

·        klauzula informacyjna https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

·        ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty, decyduje data wpływu oferty do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Załączniki