profesor uczelni (dydaktyczny)

Wydział Nauk Humanistycznych i Informatyki
Akademia Mazowiecka w Płocku
  • Miejsce: Płock
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • pedagogika

Opis stanowiska

 

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

NA WYDZIALE NAUK HUMANISTYCZNYCH I INFORMATYKI

MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU

 

Konkurs nr 1

INSTYTUCJA: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

MIASTO: Płock

STANOWISKO: profesor uczelni (dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: pedagogika

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 13.09.2022r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 11.10.2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do 14.10.2022 r.

LINK DO STRONY: www. mazowiecka.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, dziedzina nauk społecznych, pedagogika,  Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.       Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·      spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.     z 2021 r. poz.478);

·         co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego  z zakresu pedagogiki

·         dorobek naukowy w zakresie pedagogiki

·         doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

·         znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;

·         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

2.       Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

·         podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

·         życiorys;

·         kwestionariusz osobowy;

·         własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

·         wykaz publikacji naukowych;

·         kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

·         deklaracja znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·         oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           klauzula informacyjna (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·         ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora                             uczelni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B 205          (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

ENGLISH

ANNOUNCEMENT

ABOUT THE CONTEST FOR A POSITION OF A PROFESSOR

AT THE DEPARTMENT OF HUMANITIES AND COMPUTER SCIENCES                                                         OF THE MAZOVIAN STATE UNIVERSITY  IN PLOCK

 

Contest No. 1

ORGANISATION/COMPANY: The Mazovian State University in Płock

LOCATION: Poland , Płock

POSITION:  professor (teaching)

SCIENTIFIC DISCIPLINE: psychology

FORM OF EMPLOYMENT: contract of employmemt

WORKING HOURS: 1 full-time employment

DATE OF ANNOUNCEMENT:  13.09 2022

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: 11.10.2022

COMPETITION DEADLINE: until 14.10.2022

WEBSITE: www.mazowiecka.edu.pl

KEY WORDS: professor, domain of pedagogy, the Mazovian State University in Płock

 

DESCRIPTION (topics, expectations, notes):

1.    An applicant applying must be a person who:

•           meets the requirements specified in Article 113 of  20 July 2018 law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2021 Item 478);

•           has at least a post-doctoral degree in  pedagogy

•           has some academic archievements in pedagogy

•           has certified experience in higher education;

•           has a knowlege of Polish to the extent that if is possible to conduct classes with students;

•           communicative knowledge of the English language.

2.    The application should include the following:

•      a written statement on the applicant’s motivation for applying for the post addressed to the Rector of The Mazovian State University in Płock;

•      curriculum vitae;

·           personal data form;
·           an personally authenticated copy of the obtained post-doctoral degree

·           list of scientific publications;

·           copies of documents confirming the course of professional work;

·           declaration of knowledge of English on a communicative level;

·           a declaration concerning the applicant’s meeting the requirements specified in Article 113 of the Higher Education and Science Act dated 20 July 2018 (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           Consent to the processing of personal data (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

·           information clause (https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/);

•      Possible other documents justifying the candidature.

All the documents should be signed by the applicant.

 

All the application documents are required to be either sent by post or delivered personally in a sealed envelope (annotated „Konkurs nr 1 na stanowisko profesora na  Wydziale Nauk Humanistycznych i Informatyki w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”) To the address: The Mazowian State University in Plock, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, General Chancellery, room B205  (second floor) from Monday until Friday between 7:30 am and 3:30 pm. Candidates whose applications are not accepted by the Contest Committee will not be notified of the job contest results. Winning the competition does not guarantee employment. In the case of submitting a competitive offer by post, the date of receipt by the university is decisive, not the date of the postmark. The Committee also reserves the right to declare the job contest invalid without giving any reason.

Załączniki