profesor uczelni dydaktyczny

Nauk Społecznych
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

OGŁOSZENIE

O KONKURSIE NA STANOWISKO PROFESOR UCZELNI
NA WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH
MAZOWIECKIEJ UCZELNI PUBLICZNEJ W PŁOCKU

 

INSTYTUCJA: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

MIASTO: Płock

STANOWISKO: profesor uczelni (dydaktyczny)

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki o obronności

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY: 1 etat

DATA OGŁOSZENIA: 1 sierpnia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 1 września 2022 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: do dnia 15 września 2022 r.

LINK DO STRONY: https://mazowiecka.edu.pl/

SŁOWA KLUCZOWE: profesor uczelni, dziedzina nauk społecznych, nauki o obronności, Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku

 

 

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

1.      Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

•       spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz.478);

•       posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego z zakresu nauk o obronności;

•       dorobek naukowy z zakresu nauk o bezpieczeństwie;

•       doświadczenie zawodowe w szkolnictwie wyższym;

•       znajomość języka polskiego na poziomie mowy ojczystej;

2.      Kandydaci przystępujący do konkursu obowiązani są złożyć następujące dokumenty:

•       podanie o przyjęcie do pracy skierowane do Rektora Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku;

•       życiorys;

•       kwestionariusz osobowy;

•       własnoręcznie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego;

•       wykaz publikacji naukowych;

•       oświadczenie, że Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku będzie podstawowym miejscem pracy;

•       kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

•       oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

•       zgoda na przetwarzanie danych osobowych https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

•       klauzula informacyjna https://mazowiecka.edu.pl/dla-pracownikow-2/

•       ewentualnie inne dokumenty uzasadniające kandydaturę.

Wszystkie dokumenty powinny być podpisane.

 

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko profesora uczelni na Wydziale Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku” na adres: Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, 09-402 Płock, Plac Dąbrowskiego 2, Kancelaria Ogólna, pokój B205 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz. 07.30-15.30. Kandydaci, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową nie będą informowani o wynikach postępowania. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny. Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@mazowiecka.edu.pl