profesor badawczo-dydaktyczny

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Zatrudnienie na stanowisku profesora w grupie badawczo-dydaktycznej w Zakładzie Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska Instytutu Budownictwa. Tematyka badawcza: gospodarka o obiegu zamkniętym, recykling, wspomaganie procesów remediacji zanieczyszczonych gleb, oznaczanie zanieczyszczeń w ściekach i osadach ściekowych, itp.

Oczekiwania od kandydatów

Podjęcie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w podstawowym miejscu pracy na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej.

Od kandydatów oczekuje się w szczególności:

1)      posiadania tytułu naukowego profesora;

2)      bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (innego języka obcego);

3)      zainteresowań naukowych związanych ze specjalnością naukową Zakładu;

4)      doświadczenia we współpracy z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, organizacjami i uczelniami badawczymi;

5)      koordynacji i uczestnictwa w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych;

6)      doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu biotechnologii środowiska, mikrobiologii, ekologii, ochrony środowiska, chemii, itp.

Wymienione dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Budownictwa, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 302, tel. (24) 367 22 14, 607 501 351, e-mail: ib.wbmp@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Profesor-Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib.wbmp@pw.edu.pl