adiunkt badawczy ze stop. nauk. doktora

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechnika Gdańska

Wybrana osoba będzie prowadziła badania w dziedzinie sfunkcjonalizowanych nanomateriałów węglowych w celu zaawansowanego wykrywania pojawiających się i opornych zanieczyszczeń, które budzą realne zaniepokojenie. W szczególności kandydat będzie odpowiedzialny za syntezę, poprzez chemiczne osadzanie z fazy gazowej wspomagane plazmą mikrofalową, różnych nanostruktur węglowych (w tym ułożonych pionowo stosów grafenu i diamentów domieszkowanych borem), ich charakterystykę i funkcjonalizację w celu wybiórczego wykrywania farmaceutyków i niebezpiecznych związków.
Wybrana osoba będzie rozpowszechniać wyniki badań poprzez publikowanie w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz w inny sposób, np. uczestnicząc w konferencjach międzynarodowych oraz w raportach wewnętrznych.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

– Stopień doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii przemysłowej, materiałoznawstwa lub dyscyplin pokrewnych, ukończony w 2019 roku lub później, najlepiej z dodatkowym doświadczeniem w dziedzinie inżynierii środowiska.
– Doświadczenie w syntezie nanomateriałów węglowych metodą osadzania chemicznego z fazy gazowej wspomaganej mikrofalowo-plazmą i ich charakterystyka.
– Praktyczne doświadczenie w stosowaniu technik elektrochemicznych zarówno jako technik charakteryzacji materiałów, jak i technik detekcji.
– Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie, potwierdzony publikacjami, w międzynarodowych czasopismach indeksowanych w Thomson Reuters Web of Science, Scopus lub ERIH PLUS (autorstwo patentów będzie traktowane jako plus).
– Udokumentowane doświadczenie we współpracy międzynarodowej (w tym zagraniczne staże naukowe) oraz faktyczna obecność w międzynarodowych sieciach badawczych.
– Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (znajomość języka polskiego nie jest wymagana).
– Udowodniona zdolność do wybitnych badań i pracy zespołowej, co znajduje odzwierciedlenie w publikacjach wnioskodawcy.
– Znajomość i wykorzystanie oprogramowania naukowego i statystycznego, takiego jak R, Matlab, Origin.