adiunkt

Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Politechnika Gdańska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: automatyka, elektronika i elektrotechnika

Politechnika Gdańska ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki w Katedrze Elektrotechniki i Inżynierii Wysokich Napięć dla osoby posiadającej stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika, z doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz praktyką dydaktyczną na uczelni wyższej, w pełnym  wymiarze czasu pracy.

Zadania/Rola w zespole

 • prowadzenie badań naukowych
 • publikowanie rezultatów badań
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu: elektrodynamika, obwody elektryczne, metody numeryczne, modelowanie matematyczne w elektrotechnice w języku polskim i angielskim.

Wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie elektrotechnika
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie organizowania i prowadzenia dydaktyki na uczelni wyższej w zakresie obwody elektryczne, elektrodynamika, metody numeryczne, modelowanie matematyczne w elektrodynamice lub pokrewne w języku polskim
 • udokumentowany udział w projektach badawczych
 • dobra znajomość obsługi programu Ansys, CST Studio, FEMM, Opera3D, pakiet Matlab, pakiet SPICE
 • dobra znajomość oprogramowania typu CAD: Autodesk AutoCAD, Inventor
 • dobra umiejętność obsługi laboratoryjnej aparatury pomiarowej, m.in. oscyloskopów, analizatorów widma, generatorów sygnałowych, mierników elektrycznych, aparatury do pomiaru ciągłych i impulsowych pól elektromagnetycznych i in.
 • dobra znajomość zagadnień konstrukcji układów elektroniki, energoelektroniki oraz systemów pomiarowych.

Wymagane dokumenty:

· podanie o zatrudnienie kierowane do Prorektora ds. Nauki PG

· życiorys

· odpis dyplomu doktora nauk technicznych

· kwestionariusz osobowy

informacja o dorobku naukowo-dydaktycznym

Oferty prosimy przesłać mailowo na adres:  hr.weia@pg.edu.pl w terminie do 15.12.2021r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hr.weia@pg.edu.pl