Asystent w gr. pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na okres 1 roku wymiarze etatu

W dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.

 

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668)., w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 29 z dnia 30 grudnia 2019 r.

oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.        Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku grafika; tytuł zawodowy: magistra sztuki.

2.        Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział w konferencjach naukowych).

3.        Predyspozycje  do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego stwierdzone  w  pisemnej  opinii  profesora lub doktora habilitowanego.

4.        Rozpoczęte prace nad rozprawą doktorską (wyznaczony promotor lub otwarty przewód doktorski).

5.        Udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na wydziale architektury wynoszące min. 6 lat.

6.        Posiadanie znaczących osiągnięć dydaktycznych i badawczych.

7.        Posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych (twórczych, w tym dzieł plastycznych i wystaw, działalność kuratorska).

6.    Osiągnięcia związane z wdrożeniem nowoczesnych form kształcenia.

7.        Bardzo dobrą znajomość języka polskiego, języka angielskiego (poziom min. C1)  oraz innego języka nowożytnego (poziom min. B2) w  stopniu  umożliwiającym w prowadzenie zajęć dydaktycznych.

Znajomość języka potwierdzona certyfikatem.

8.        Inne osiągnięcia (np. udział w różnych gremiach, organizacjach, instytucjach kulturalnych i działaniach społecznych).

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.        Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.        Arkusz kwalifikacyjny.*

4.        Życiorys (CV).

5.        Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego magistra sztuki

6.        Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.        Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 ust. 1 Ustawy.*

8.        Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1, I.2, I3, I.4, I.5. I.6, I.7, I.8).

III. Wnioski konkursowe należy składać (osobiście – pokój 392 lub listem poleconym): Politechnika Poznańska
Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2021 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: http://architektura.put.poznan.pl/n/konkurs-dla-nauczycieli-akademickich/kwestionariusze-osobowe/)

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na natalia.gorska@put.poznan.pl