Asystent lub adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Matematyki
Politechnika Wrocławska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: matematyka

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: 4/4

Katedra: Katedra Matematyki Stosowanej

Nr referencyjny: AS1-AD1/K74/10/2021

Opis stanowiska:

Katedra Matematyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej poszukuje osoby do pracy na stanowisku asystenta lub adiunkta badawczo-dydaktycznego w dyscyplinie matematyka, w specjalności modelowanie stochastyczne i symulacje komputerowe. Osobie zatrudnionej na tym stanowisku będą powierzone prace badawcze, dydaktyczne i organizacyjne na rzecz Katedry Matematyki Stosowanej, Wydziału Matematyki i Politechniki Wrocławskiej.

 

Zadania:

·         prowadzenie badań naukowych w zakresie modelowania stochastycznego i symulacji komputerowych,

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i angielskim,

·         współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prac naukowo-badawczych,

·         podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

·         uczestnictwo w przygotowywaniu wniosków o granty badawcze,

·         wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz Katedry, Wydziału i Uczelni.

 

Wymagania:

·         tytuł magistra,

·         dorobek naukowy w dziedzinie procesów stochastycznych, potwierdzony artykułami opublikowanymi lub wysłanymi do recenzji do międzynarodowych czasopism naukowych w okresie ostatnich pięciu lat,

·         znajomość języków programowania Python oraz R,

·         doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych z matematyki,

·         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagane dokumenty:

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

·         autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym:

o   zwięzły opis osiągnięć naukowych,

o   lista publikacji z podaniem aktualnej punktacji MNiSW,

o   łączna liczba cytowań prac naukowych z podaniem źródła tych danych,

wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych,

o   informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,

o   informacja o działalności organizacyjnej,

o   informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych,

o   wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych,

·         opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym doktora habilitowanego nt. działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata,

 

(powyższe dokumenty powinny być podpisane przez kandydata)

 

·         kopie maksymalnie trzech wybranych prac opublikowanych lub wysłanych do recenzji przez kandydata,

·         kandydat powinien wydrukować umieszczoną w załączeniu klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych i załączyć do składanych dokumentów z bieżącą datą i czytelnym podpisem.

Oferujemy:

·         zatrudnienie w stabilnej i prestiżowej firmie,

·         możliwość realizacji planów badawczych i dalszego awansu zawodowego.

 

Dodatkowe informacje:

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie
z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz w Statucie Politechniki Wrocławskiej.

 

Planowany termin zatrudnienia: 1 grudnia 2021 r. Termin składania ofert: 6 listopada 2021 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 8 listopada 2021   r.

 

Dodatkowych informacji udziela prof. Krzysztof Burnecki, Kierownik Katedry Matematyki Stosowanej (email: krzysztof.burnecki@pwr.edu.pl). Dokumenty prosimy składać emailem

na adres: weronika.berlik@pwr.edu.pl (w formie elektronicznej, np. jako skany) lub przesłać pocztą na adres Sekretariat Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej,  ul. Janiszewskiego 14 a, 50-372 Wrocław (tel.: +48 71 320 25 29). Decyduje data wpłynięcia dokumentów. W tytule emaila lub na kopercie prosimy napisać Dokumenty aplikacyjne na konkurs nr referencyjny AS1-AD1/K74/10/2021.

 

Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego, aplikacje osób nieprzyjętych zostaną zwrócone. Zainteresowani będą mogli odebrać dokumenty aplikacyjne w terminie 6 miesięcy po zakończeniu konkursu, za pokwitowaniem odbioru u Asystenta ds. Kadr.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę ofertypracy.pwr.wroc.pl.