Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Przyrodniczych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w ramach projektu badawczego Sonata Bis pt. „Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych gatunków Fagopyrum” pod kierownictwem dr. hab. Alexandra Betekhtina: https://www.researchgate.net/profile/Alexander-Betekhtin​

Miejsce pracy: Wydział Nauk Przyrodniczych

Adres miejsca pracy: ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 14/2021/NA/WNP/postdoc/04

Słowa kluczowe: Fagopyrum, edycja genomu, kultury in vitro, fuzja protoplastów, CRISPR

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 574).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora z dyscypliny nauk biologicznych lub pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed planowaną datą zatrudnienia w projekcie,
 • płynna znajomość języka angielskiego (min. poziom. B2),
 • 5-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauk biologicznych lub pokrewnych w czasopismach o wysokich współczynnikach wpływu (np. indeksowany w bazach Scopus, Web of Science),
 • udokumentowany zagraniczny/krajowy staż naukowy - czas trwania min. 1 miesiąc,
 • doświadczenie w stosowaniu technik edycji genomu roślin,
 • czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach naukowych,
 • udokumentowany udział w pracach w ramach projektów badawczych,
 • udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu manuskryptów do międzynarodowych periodyków naukowych,
 • 5-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej,
 • umiejętność pisania publikacji naukowych w języku angielskim,
 • doświadczenie w kulturach in vitro roślin,
 • doświadczenie w kierowaniu/realizowaniu/pozyskiwaniu projektów badawczych/grantów,
 • mobilność i gotowość do realizowania zagranicznych wyjazdów służbowych o charakterze naukowym,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole badawczym.

Zakres obowiązków

 • formułowanie hipotez badawczych i planowanie eksperymentów w zakresie zadań badawczych projektu,
 • wykonywanie analiz, analiza i interpretowanie danych, przygotowywanie raportów,
 • udział w prezentowaniu i publikowaniu wyników badań,
 • inne zadania związane z działalnością naukowa na rzecz projektu, zlecone przez kierownika projektu.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony – 1 rok (z możliwością przedłużenia zatrudnienia maksymalnie do 4 lat), w wymiarze 1 etatu, w ramach projektu badawczego Sonata Bis pt. "Analiza genetyczna tworzenia się mieszańców somatycznych gatunków Fagopyrum" pod kierownictwem dr hab. Alexandra Betekhtina
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie w wysokości 7.700,00 zł brutto miesięcznie (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy)​
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • wykaz publikacji,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej.

Załączniki