Post-doc stanowisko badawcze

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Oferta pracy dotyczy stanowiska stażysty podoktorskiego w projekcie NCN SONATA BIS (Narodowe Centrum Nauki) pt. Nanokompozyty oparte na półprzewodnikowych materiałach 1D modyfikowanych za pomocą MXene oraz ALD do wydajnej produkcji wodoru z wykorzystaniem procesu fotoelektrochemicznego rozszczepienia wody (Numer umowy:UMO-2020/38/E/ST5/000176).

Idea ogniw fotoelektrochemicznych jest bardzo zbliżona do idei fotowoltaicznych ogniw słonecznych – materiał półprzewodnikowy absorbuje światło słoneczne, tylko w PEC energia promieniowania przekształcana jest na energię chemiczną. Powstała para elektron-dziura reagują z elektrolitem i powodują powstanie wodoru i tlenu. Foton zaabsorbowany w półprzewodniku typu n generuje elektron i dziurę. Dziura utlenia wodę i powstaje tlen – jest to proces przebiegający na fotoanodzie, zaś elektron na katodzie redukuje wodę i powstaje wodór.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.) oraz spełniające następujące wymagania:
 • • Doktor nauk fizycznych, lub inżynierii materiałowej.
 • • Spełnili wymogi formalne dotyczące terminu uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1.pdf . O przyjęcie mogą ubiegać się osoby nieposiadające stopnia doktora, pod warunkiem, że planują obronę nie później niż 15 sierpnia 2022 r.
 • • Udokumentowany rekord produktywności i publikacji w indeksowanych czasopismach.
 • • Doświadczenie w cienkich warstwach, i nanotechnologii.
 • • Doświadczenie w niektórych z następujących technik: SEM/TEM, AFM, metody litografii.
 • • Udokumentowane doświadczenie w nanotechnologii.
 • • Doświadcz materiałów półprzewodnikowych lub cienkich warstw.
 • • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
 • • Doskonała znajomość odpowiedniego oprogramowania, takiego jak: OriginLab, Labview, CorelDraw.

Mile widziane

 • • Znajomość zagadnień nanoprodukcji, lub fotoelektrochemii będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • Głównym celem projektu będzie wytworzenie i charakteryzacja struktury materiału opartego na nanokompozytach 1D półprzewodnik (nanodruty Si, ZnO, TiO2)/Mxene/tlenek metali (TiO2, ZnO) dla fotoelektrochemicznego (PEC) rozszczepiania/dysocjacji wody pod wpływem energii słonecznej. Fazy MXenes stanowią młodą i dopiero wstępnie zbadaną grupę nanomateriałów o strukturze 2D kryształu, posiadających właściwości pośrednie między metalami a materiałami ceramicznymi.

Oferujemy

 •  premie finansowe za publikacje (IDUB)
 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dofinansowanie nauki języków
 •  dofinansowanie szkoleń i kursów
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie i rozwój
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu kierowane do prorektora ogłaszającego konkurs;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 • • Inne dokumenty określone przez komisję konkursową.
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki