Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport

Opis stanowiska

Post doc będzie odpowiedzialny za realizację badań w zakresie budowy modeli symulacyjnych oraz prowadzenia eksperymentów, analizy danych i wyników badań. Przedmiotem badań będą systemy logistyki miejskiej i dostaw ostatniej mili, a także uczestnicy procesów transportowych.

Nasze wymagania

 • Stopień naukowy doktora w naukach inżynieryjno-technicznych, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia (okres ten może być dłuższy w wyjątkowych przypadkach*).
 • Umiejętność pracy samodzielnie i w zespole. Samodzielność w realizacji badań naukowych.
 • Bardzo dobra znajomość problematyki logistyki miejskiej, modelowania systemów transportowych, modelowania symulacyjnego.
 • Doświadczenie naukowe w powiązanych obszarach potwierdzone dorobkiem publikacyjnym.
 • Znajomość środowisk Flexsim, PTV Visum, Matlab, Statistica będzie dodatkowym atutem.
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie).
 • *Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz w § 118 -121 Statutu PW
 • Nie będzie osobą dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
 • W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie nie był/a zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy;
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
 • W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniona u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
 • Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. oraz w § 118 -121 Statutu Politechniki Warszawskiej,
 • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, będzie stanowił podstawowe miejsce pracy w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Zakres obowiązków

 • zbieranie i analiza danych, budowanie modeli symulacyjnych projektowanie i prowadzenie eksperymentów z wykorzystaniem środowiska Flexsim i PTV Visum,
 • regularne raportowanie z realizowanych prac,
 • opracowywanie publikacji naukowych, prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych, spotkaniach zespołu projektowego, warsztatach i seminariach
 • prowadzenie badań

Oferujemy

 • Elastyczne godziny pracy
 • Przyjazne środowisko pracy
 • Udział w interdyscyplinarnym i nowatorskim projekcie
 • Możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i doświadczenia
 • Możliwość publikacji w prestiżowych międzynarodowych czasopismach
 • Typ umowy: na czas określony
 • Czas trwania umowy: pierwsza umowa na 4 msc, możliwość przedłużenia do łącznie 24 msc
 • Status: pełny etat
 • Liczba godzin w tygodniu: 40
 • Zadaniowy tryb pracy
 • Rozpoczęcie zatrudnienia 01 lutego 2024 r.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • podanie do prorektora ds. ogólnych
 • życiorys
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kopie dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • wykaz dorobku naukowego
 • inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.
 • oświadczenie o spełnianiu warunku, o którym mowa w art. 209 ust.10 pkt 2 lub 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. - jeśli dotyczy
 • oświadczenie o niepobieraniu innego wynagrodzenia ze środków w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN (w okresie zatrudnienia w projekcie);
 • oświadczenie o niezatrudnieniu u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski (w okresie zatrudnienia w projekcie).
 • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – klauzula informacyjna PW

Weź udział w rekrutacji

 • Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, pok.108 tel. 22 234 7311.