Post-doc stanowisko badawcze

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Oferta pracy dotyczy stanowiska w projekcie OPUS (Narodowe Centrum Nauki) pt. „Śledzenie in vitro starzenia się komórek do tworzenia komórek macierzystych nowotworu z wykorzystaniem systemu reporterowego opartego na nanocząsteczkach” (Numer umowy: UMO-2021/43/B/NZ3 /01454) pod kierunkiem dr Patricka Perrigue w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Celem projektu jest zbadanie nanocząstek i ich przydatności do śledzenia starzejących się komórek. Postdoc będzie zajmował się syntezą i charakterystyką fizykochemiczną substancji fluorescencyjnych/fluorogennych
nanocząstek i opracuje testy umożliwiające lepsze wykrywanie starzenia się komórek Wybrana osoba będzie częścią multidyscyplinarnego zespołu i przejdzie szkolenie w zakresie zaawansowanych technik biologicznych i materiałoznawstwa. Wymagane jest wykształcenie (doktorat) z biologii, chemii lub inżynierii materiałowej, a także dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • Doktorat z biologii, chemii lub inżynierii materiałowej.
 • Mile widziane będzie doświadczenie z nanomateriałami i technikami fluorescencji.
 • Spełnienie wymogów formalnych dotyczących terminu uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem Narodowego Centrum Nauki https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1 .pdf.
 • Udokumentowana produktywność oraz publikacje w indeksowanych czasopismach (co najmniej jedna publikacja na tematy związane z projektem
 • Doświadczenie w inżynierii nanobiomateriałów.
 • Znajomość syntezy nanocząstek będzie dodatkowym atutem.
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i prezentacji konferencyjnych.
 • Doskonała znajomość odpowiedniego oprogramowania typu: OriginLab, Labview, CorelDraw.

Mile widziane

 • Znajomość nanomateriałów i technik fluorescencji będzie przydatna.

Zakres obowiązków

 • Postdoc będzie zajmował się syntezą i charakterystyką fizykochemiczną substancji fluorescencyjnych/fluorogennych nanocząstek i opracuje testy umożliwiające lepsze wykrywanie starzenia się komórek

Oferujemy

 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dofinansowanie nauki języków
 •  dofinansowanie szkoleń i kursów
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu;
 • • Curriculum Vitae;
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 t.j.)
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następujacej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki