Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Humanistyczny, Instytut Literaturoznawstwa
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8000 - 9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • literaturoznawstwo

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka.

Więcej o badaniach w projekcie na stronie: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak

Adres miejsca pracy: ul. Uniwersytecka 4, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 1/2024/NA/WH/IL/p-d/a

Słowa kluczowe: Bizancjum, hexaemera, studia nad zwierzętami

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie filologii klasycznej/historii/bizantynistyki,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie bizantynistyka,
 • kompetencje pozwalające na umiędzynarodowienie działalności naukowej,
 • znajomość literatury i historii Bizancjum,
 • znajomość języka greckiego, pozwalająca na swobodne czytanie tekstów oryginalnych,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pisanie artykułów naukowych,
 • znajomość współczesnych teorii dotyczących studiów nad zwierzętami oraz ekokrytyki.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka: https://silesian.academia.edu/PrzemysławMarciniak
 • przygotowanie książki lub serii publikacji poświęconych naturze w bizantyńskich heksaemera,
 • prowadzenie badań dotyczących zwierząt Konstantynopola,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidulanym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 lat z możliwością przedłużenia, w ramach projektu badawczego NCN OPUS, pt. „Nie tylko sacrum. Pojmowanie przyrody w Bizancjum (IV-XV wiek)”, pod kierownictwem prof. dr hab. Przemysława Marciniaka,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8986 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągnięcia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego)
 • lista publikacji,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki