Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Katowice
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 8000-9000 zł brutto
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki chemiczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie pt. TERMODYNAMICS [www.thermodynamics.us.edu.pl]

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Chemii

Adres miejsca pracy: ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref.: 47/2023/NA/WNST/ICh/p-d/1

Słowa kluczowe: Energia cieplna, synteza nanopłynów, materiały kompozytowe, charakterystyka materiałów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • co najmniej stopień naukowy doktora nauk chemicznych/inżynierii materiałowej/inżynierii chemicznej lub nauk fizycznych uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą planowanego zatrudnienia w projekcie,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom minimum B2),
 • udokumentowane badania naukowe indeksowane w bazie Scopus lub Web of Science w dyscyplinie nauki chemiczne/inżynieria materiałowa/inżynieria chemiczna lub fizyka – opublikowane w czasopismach o wysokim IF,
 • doświadczenie w badaniach eksperymentalnych, w szczególności w analizie właściwości termiczno-fizycznych materiałów,
 • zrozumienie znaczących technik charakteryzacji oraz umiejętność zastosowania tej wiedzy w badaniach,
 • umiejętność zarówno pracy indywidualnej, jak również w zespole, wysokie umiejętności organizacyjne i wielozadaniowość.
 • doświadczenie w przeprowadzaniu charakterystyki chemicznej, termicznej i mikrostrukturalnej,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • doświadczenie w realizowaniu/aplikowaniu o projekty badawcze,
 • doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowej działalności badawczej (pobyty w zagranicznych centrach naukowych).

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych w ramach projektu badawczego NCN SONATA 18, pt.: „Next-generation scalable nano-enhanced thermal Energy storage composities of unprecedented performance”. Do głównych zadań należeć będzie, między innymi: zaangażowanie w przełomowe badania nad tworzeniem i charakteryzowaniem nowych nanomateriałów, tworzenie nowych materiałów kompozytowych i ich charakteryzacja z uwzględnieniem ich właściwości chemicznych, termicznych i fizycznych,
 • pełnienie ról administracyjnych zgodnie z wymaganiami projektu oraz instytucji
 • publikowanie wyników badań w czasopismach posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF) oraz liczbę punktów ministerialnych powyżej wartości granicznej dla dyscypliny nauki chemiczne,
 • rozpowszechnianie wyników badań naukowych oraz udział w konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • uczestnictwo w projektach badawczych finansowanych ze środków krajowych lub/i zagranicznych lub/i podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania projektów,
 • prace organizacyjne na rzecz wydziału lub uczelni wynikające z regulaminów UŚ,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 lat,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie w wysokości 8986,00 zł brutto miesięcznie (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób zatrudnionych w Uniwersytecie i ich rodzin,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego,
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji