Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechnika Częstochowska
 • Miejsce: Częstochowa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Konkurs na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki na adiunkta badawczego (POST-DOC)
w ramach projektu NCN nr UMO-2020/39/B/ST8/01449: „Opracowanie nowej pasywnej metody kontroli przepływu opartej na dogłębnej analizie zjawisk fizycznych przyściennych”

Nasze wymagania

 • Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, mechanika lub energetyka lub nauk ścisłych w dyscyplinie fizyka
 • Znajomość zagadnień mechaniki płynów, aerodynamiki, turbulencji przepływów.
 • Znajomość zasad metrologii, analizy sygnałów i metod pomiarowych stosowanych w mechanice płynów, w tym zwłaszcza optycznych (LDA, PIV) i termoanemometrycznych metod pomiarowych.
 • Znajomość oprogramowania LabView w zakresie tworzenia programów do akwizycji i analizy danych.
 • Znajomość oprogramowania MatLab, Tecplot.
 • Publikacje w recenzowanych czasopismach naukowych związane z tematyką metrologii przepływów turbulentnych.
 • Umiejętność samodzielnego planowania i prowadzenia eksperymentu (przepływy turbulentne).
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Zakres obowiązków

 • zgodny z zakresem obowiązków na stanowisku adiunkta badawczego

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Odpisy lub uwierzytelnione kopie świadectw, certyfikatów i dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata.
 • Kwestionariusz osobowy (CV),
 • Wykaz dorobku naukowego, zawodowego, dydaktycznego, w tym wykaz publikacji naukowych, odbytych szkoleń, staży oraz udział w projektach i konferencjach naukowych,
 • Elektroniczna wersja trzech najważniejszych publikacji kandydata
 • Dobrze widziany jest również list rekomendacyjny
 • Oświadczenie kandydata o poniższej treści: Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu na stanowisko adiunkta naukowego na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej „RODO” oraz oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: Klauzula informacyjna dla kandydatek i kandydatów do pracy w Politechnice Częstochowskiej

Załączniki