Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: do 7000,00 zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • archeologia

Opis stanowiska

Stanowisko, na które prowadzony jest nabór, będzie stanowiskiem badawczym, otwartym dla naukowców prowadzących badania w zakresie archeologii, roli widzenia w procesach nabywania i tworzenia wiedzy o przeszłości, okulografii i kognitywistyki na wczesnych etapach kariery naukowej, tj. do 10 lat po uzyskaniu doktoratu w chwili złożenia aplikacji (okres ten nie obejmuje urlopów rodzicielskich i wychowawczych).

Nasze wymagania

 • ● spełnienie warunków określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) i Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dn. 26 czerwca 2019 r., Monitor poz. 190);
 • ● posiadanie stopnia doktora w dziedzinie archeologii;
 • ● przedstawienie realistycznego opisu planowanych badań w związku z celami Działania I.3.10;
 • ● posiadanie dorobku naukowego w zakresie psychologicznych aspektów tworzenia i nabywania wiedzy o przeszłości (w tym posiadania publikacji na ten temat);
 • ● posiadanie doświadczenia w prowadzeniu badań z udziałem ludzi oraz analizy danych jakościowych i ilościowych (w tym doświadczenie w prowadzeniu badań z wykorzystaniem okulografu);
 • ● posiadanie doświadczenia w pracach archeologicznych realizowanych poza Europą;
 • ● bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • ● gotowość do rozpoczęcia pracy 1 czerwca 2024 r.

Zakres obowiązków

 • • prowadzenie badań dotyczących realizacji projektu; •
 • publikowanie wyników badań w wiodących czasopismach międzynarodowych w dziedzinie.

Oferujemy

 • • oferujemy pracę w dynamicznym zespole, realizującym projekty we współpracy międzynarodowej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • ● list motywacyjny,
 • ● skan dyplomu doktorskiego lub deklaracja przedstawienia go przed rozpoczęciem zatrudnienia,
 • ● opis projektu badawczego (do 3 stron A4),
 • ● CV zawierające dane kontaktowe,
 • ● lista publikacji (plik pdf),
 • ● opinie o kandydacie od co najmniej 2 samodzielnych pracowników naukowych l
 • ● skany innych dyplomów potwierdzających kwalifikacje kandydata,
 • ● oświadczenie (skan), w którym kandydat potwierdza podpisem, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów określone w zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim ,
 • • podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki