Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
 • Miejsce: Białystok
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 10 000 zł brutto
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Opis stanowiska

WBiNŚ.110.10.2024

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 i 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, § 65 ust. 1 oraz § 66-68 Statutu Politechniki Białostockiej.

Nasze wymagania

 • Do konkursu może przystąpić osoba, która: ma stopień doktora biotechnologii lub chemii lub biologii lub inżynierii chemicznej lub inżynierii środowiska lub innych nauk pokrewnych;
 • posiada umiejętności prowadzenia hodowli komórkowych oraz wykonywania testów aktywności cytotoksycznej na ludzkich liniach komórkowych; umiejętność obsługi czytnika płytek, mikroskopu;
 • posiada umiejętność syntezy liposomów oraz kompleksów inkluzyjnych z liposomami; umiejętność wykonywania pomiarów DLS (dynamiczne rozpraszanie światła); dodatkowo mile widziana umiejętność syntezy kompleksów inkluzyjnych z cyklodektrynami i tworzenia miceli;
 • posiada dorobek naukowy (np. publikacje) w zakresie wyżej wymienionej tematyki badawczej;
 • posiada znajomość języka polskiego lub języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Zakres obowiązków

 • Badania aktywności cytotoksycznej wybranych związków chemicznych w stosunku do wybranych ludzkich linii komórkowych.
 • Synteza kompleksów inkluzyjnych substancja aktywna-liposomy oraz innych połączeń inkluzyjnych np. substancja aktywna-cyklodekstryny. Badania strukturalne otrzymanych połączeń za pomocą technik FT-IR, UV/Vis, DLS.
 • Publikacje wyników badań w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz opracowanie i publikowanie twórczych prac przeglądowych związanych z realizacją projektu OPUS22 finansowanego prze Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzymania nano-formulacji o wysokiej bioaktywności i biodostępności” (nr projektu: 2021/43/B/NZ9/03102) realizowanego na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Oferujemy

 • Pracę na stanowisku adiunkta post-doc w ramach projektu NCN 2021/43/B/NZ9/03102 w Katedrze Chemii, Biologii i Biotechnologii na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1) podanie skierowane do Rektor Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA POST-DOC w grupie pracowników BADAWCZYCH w ramach projektu NCN 2021/43/B/NZ9/03102 pt. „Badania nad kompleksowym wykorzystaniem bogatych w związki fenolowe odpadów z przetwórstwa rolno-spożywczego do otrzymania nano-formulacji o wysokiej bioaktywności i biodostępności”
 • 2) kwestionariusz osobowy wraz z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 3) dokument potwierdzający uzyskanie stopnia doktora nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki chemiczne lub nauki biologiczne lub biotechnologia) lub nauk inżynieryjno-technicznych (dyscyplina: inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska) lub pokrewnych, doświadczenia w zakresie prowadzenia badań naukowych oraz inne osiągnięcia w pracy poza szkolnictwem wyższym;
 • 4) autoreferat dotyczący dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego wraz z wykazem publikacji;
 • 5) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 i 116 Ustawy, § 65 ust. 1 oraz § 66- 68 Statutu Politechniki Białostockiej (wzór do pobrania na stronie internetowej www.bip.pb.edu.pl w zakładce Praca w Politechnice Białostockiej – Baza formularzy i dokumentów);
 • 6) dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;
 • 7) dorobek w zakresie nauk chemicznych lub nauk biologicznych lub biotechnologii lub inżynierii chemicznej (lub innych pokrewnych) i inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie.

Załączniki