Post-doc stanowisko badawcze

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 6500 zł brutto
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki socjologiczne

Opis stanowiska

Osoba na stanowisku typu post-doc może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:
• w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;
• w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Nasze wymagania

 • 1. Stopień naukowy doktora w socjologii (nauk socjologicznych), psychologii, naukach o kulturze i religii lub zagraniczny odpowiednik takiego stopnia (Ph.D.) (warunek formalny), przy czym spełnione powinny być następujące warunki: a. kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej kandydata/ki, b. kandydat/ka uzyskał/a stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub odbył/a co najmniej 10-miesięczny, ciągły i udokumentowany staż podoktorski w podmiocie innym niż podmiot realizujący projekt oraz w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora.
 • 2. Dorobek badawczy udokumentowany publikacjami naukowymi: artykuły w recenzowanych czasopismach, publikacje książkowe, rozdziały w recenzowanych pracach zbiorowych.
 • 3. Kompetencje badawcze: doświadczenie w badaniach społecznych (przede wszystkim w indywidualnych wywiadach pogłębionych) i umiejętności w zakresie analizy treści.
 • 4. Bardzo dobrą czynną znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pisanie publikacji naukowych (warunek konieczny, udokumentowany certyfikatami językowymi lub publikacjami w języku angielskim) oraz komunikację z zespołem. Znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
 • 5. Aktywność o zasięgu międzynarodowym, np. uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych, szkołach letnich, projektach międzynarodowych itp.

Zakres obowiązków

 • 1. Rekrutacja uczestników badania po stronie polskiej (kontakty z instytucją partnerską, poszukiwanie rozmówców, tworzenie kalendarza wywiadów).
 • 2. Prowadzenie indywidualnych wywiadów pogłębionych w Polsce oraz analiza wywiadów.
 • 3. Przygotowywanie danych do archiwizacji.
 • 4. Udział w spotkaniach zespołu (online oraz na żywo).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. Podanie skierowane do Prorektora UW prof. dra hab. Sambora Gruczy.
 • 2. List motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej.
 • 3. Życiorys naukowy.
 • 4. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
 • 5. Odpis dyplomu doktora (skan).
 • 6. Wykaz publikacji, w tym kopie nie więcej niż pięciu najważniejszych publikacji (w wypadku książek strona tytułowa i spis treści).
 • 7. Oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW, https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
 • 8. Informację o przetwarzaniu danych osobowych - klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW, http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
 • 9. Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych (znajomość języków obcych, udział w projektach badawczych).
 • 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela (https://bsp.adm.uw.edu.pl/planowanie-proces-rekrutacji-i-zatrudnienie).

Załączniki