Post-doc stanowisko badawcze

Zakład Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Miejsce: LUBLIN
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Wynagrodzenie: 10000 zł brutto
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko POST-DOC w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki nr 2019/35/B/NZ9/02854, pt.: „Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych” pod kierunkiem prof. dr hab. n. chem. Emilii Fornal.

Nasze wymagania

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora, w dyscyplinie nauk medycznych, farmaceutycznych, chemicznych, biologicznych lub pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.
 • Do konkursu na stanowisko typu post-doc może przystąpić osoba, która nie posiada stopnia naukowego doktora, ale w momencie rozpoczęcia pracy w projekcie będzie spełniać taki warunek.
 • Udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy.
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z chromatografią cieczową w połączeniu z spektrometrią mas.
 • Praktyczne doświadczenie w pracy z analizatorami mas typu kwadrupol - analizator czasu przelotu (Q/TOF) i/lub Orbitrap.
 • Praktyczne doświadczenie w metodach ekstrakcji analitów z żywności i innych próbek biologicznych.
 • Znajomość oprogramowania do spektrometrii mas i analizy danych spektrometrycznych - Mass Hunter Acquisition, Mass Hunter Qualitative, SpectrumMill, Mass Profiler Professional, Proteinmetrics, Proteome Discoverer, Compound Discoverer, Simca.
 • Doświadczenie w analizach proteomicznych, identyfikacji białek i ich modyfikacji potranslacyjnych lub chemicznych.
 • Dobra znajomość metod analitycznych (HPLC, GC, UV/Vis, LC/MS, GC/MS) oraz technik przygotowania próbek.

Mile widziane

 • Konkurs realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi przez Narodowe Centrum Nauki dla stanowiska typu post-doc w ramach konkursu OPUS 18 (Regulamin NCN, stanowiący Załącznik do uchwały Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych).Wynagrodzenie w ramach pełnoetatowego stanowiska typu post-doc w projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki może być przyznane osobie, która: Uzyskała stopień doktora w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski. W przypadku, gdy więcej niż jeden kandydat spełnia wymogi konkursowe, dopuszcza się sytuację, w której Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o zarekomendowaniu do zatrudnienia kandydata znajdującego się na drugiej pozycji listy rankingowej obejmującej kandydatów spełniających wymogi konkursowe, w przypadku, gdy kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu zrezygnuje z nawiązania stosunku pracy.

Zakres obowiązków

 • Współudział w realizacji zadań projektu: Przeprowadzanie analiz LC/MS; Opracowywanie i optymalizacja metod ekstrakcji fenoli; Przygotowywanie próbek do analiz proteomicznych; Profilowanie białek i fenoli technikami spektrometrii mas, identyfikacja białek i fenoli; Przeprowadzanie analizy i interpretacji danych LC/MS oraz analiz statystycznych, chemometrycznych i profilowania mas; Przygotowywanie manuskryptów i prezentacji konferencyjnych; Udział w szkoleniach i konferencjach.

Oferujemy

 • Warunki zatrudnienia: Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – planowany okres zatrudnienia maksymalnie 11,5 miesiąca Planowany termin zatrudnienia lipiec/sierpień 2024 r. – do uzgodnienia z kandydatem. Wynagrodzenie: 10 000 PLN/miesiąc (brutto brutto).

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • Podanie skierowane do Dziekana.
 • C.V.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
 • Oświadczenie o niekaralności.
 • Deklaracja o dyscyplinie.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora, uzyskanego w podmiocie innym niż podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku lub zaświadczenie o planowanym terminie obrony pracy doktorskiej.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Osoby zainteresowane proszone są o składanie ww. dokumentów drogą pocztową na adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Dziekanat Wydziału Biomedycznego, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin lub w formie skanów na adres skrzynki email: joanna.adamek@umlub.pl w terminie do dnia 24 czerwca 2024 r.