Post-doc stanowisko badawcze

Centrum NanoBioMedyczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

Oferta pracy dotyczy stanowiska stażysty podoktorskiego w projekcie NCN OPUS 24 (Narodowe Centrum Nauki) pt. Heterostruktury do ultraszybkich detektorów scyntylacyjnych (Numer umowy: DEC-2022/47/B/ST5/02288). Przedstawiony w projekcie pomysł polega na połączeniu heterostruktury ciężkiego scyntylatora, który absorbuje kwanty promieniowania γ, z lekkim i szybkim scyntylatorem, który absorbuje elektrony odrzutu z ciężkiego scyntylatora i emituje szybkie fotony światła. Projekt powinien wyjaśnić zależności pomiędzy składami ciężkich (BGO/BGSO) i szybkich (CsPbX3 (X=Br, Cl, I) i ZnO:Ga) scyntylatorów oraz ich konstrukcją w heterostrukturze, a także wydajnością scyntylacyjną heterostruktur. Praca obejmuje hodowlę kryształów ciężkich scyntylatorów, ich cięcie i wzorcowanie powierzchni w celu wypełnienia wzorów lekkim i szybkim scyntylatorem oraz testy w CERN

Nasze wymagania

 • Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami) oraz spełniające następujące wymagania:
 • 1. Stopień doktora nauk fizycznych, chemicznych lub inżynierii materiałowej.
 • 2. Spełnione wymagania formalne odnośnie daty uzyskania stopnia doktora zgodnie z regulaminem NCN https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2021/uchwala81_2021-zal1.pdf.
 • 3. Udokumentowane doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych.
 • 4. Wiedza na temat syntezy materiałów (nanomateriały, warstwy) metodami fizycznymi oraz chemicznymi, charakterystyka materiałów (mikroskopia, XRD) lub dziedziny pokrewne. Co najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania materiałów i charakterystyki fizykochemicznej. Wiedza na temat monokryształów, właściwości luminescencyjne oraz scyntylacyjne. Doświadczenie w wykonywaniu wzornictwa laserowego z wykorzystaniem m.in. FIB (Focused ion beam), RIE (reaktywne trawienie jonowe) będzie dodatkowym atutem. Umiejętność analizowania wyników i przygotowywania artykułów naukowych oraz prezentacji raportów na konferencjach.
 • Język: angielski / płynny
 • - Doświadczenie w syntezie oraz charakteryzacji fizykochemicznej materiałów.
 • - Wiedza na temat monokryształów, w tym właściwościach monokryształów.
 • - Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.
 • - Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych.
 • - Bardzo dobra znajomość oprogramowania.
 • - Znajomość preparatyki i charakteryzacji monokryształów będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków

 • Praca obejmuje hodowlę kryształów ciężkich scyntylatorów, ich cięcie i wzorcowanie powierzchni w celu wypełnienia wzorów lekkim i szybkim scyntylatorem oraz testy w CERN

Oferujemy

 •  premie finansowe za publikacje (IDUB)
 •  atmosfera szacunku i współpracy
 •  wspieranie pracowników z niepełnosprawnościami
 •  elastyczny czas pracy
 •  dofinansowanie nauki języków
 •  dofinansowanie szkoleń i kursów
 •  dodatkowe dni wolne na kształcenie
 •  ubezpieczenia na życie
 •  program emerytalny
 •  fundusz oszczędnościowo – inwestycyjny
 •  preferencyjne pożyczki
 •  dodatkowe świadczenia socjalne
 •  dofinansowanie wypoczynku
 •  dofinansowanie wakacji dzieci
 •  „13” pensja

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • • Zgłoszenie kandydata do konkursu (email);
 • • Curriculum Vitae (maksymalnie 5 stron A4);
 • • Dyplomy lub zaświadczenia wydane przez uczelnie potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy (w przypadku stopni naukowych uzyskanych zagranicą - dokumenty muszą spełniać kryteria równoważności określone w art. 328 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zmianami);
 • • Informacja o osiągnięciach badawczych (lista publikacji i konferencji), dydaktycznych i organizacyjnych;
 • • Dwa listy referencyjne;
 • • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.";

Załączniki