Post-doc stanowisko badawcze

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Miejsce: Chorzów
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • nauki fizyczne

Opis stanowiska

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych, w ramach projektu badawczego NCN MAESTRO, pt. „Precyzyjne badania dla fizyki zderzaczy cząstek”, pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Gluzy.

Strona projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2023-06-15-lut7739ikitila/streszczenia/595831-en.pdf

Miejsce pracy: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Instytut Fizyki

Adres miejsca pracy: ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Słowa kluczowe: całki Feynmana, amplitudy, poprawki radiacyjne elektrosłabe i QCD wyższych rzędów

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 742).

Nasze wymagania

 • stopień naukowy doktora nauk ścisłych i technicznych w zakresie nauk fizycznych lub w dyscyplinie pokrewnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed datą zatrudnienia w projekcie,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań z zakresu precyzyjnych obliczeń w ramach Modelu Standardowego cząstek elementarnych i jego rozszerzeń,
 • aktualny dorobek naukowy w dyscyplinie indeksowany w bazach Scopus, Web of Science,
 • publikacje z zakresu fizyki cząstek elementarnych, w szczególności z zakresu precyzyjnych obliczeń poprawek kwantowych wyższych rzędów i/lub rozwoju metod i narzędzi analitycznych oraz numerycznych do wydajnego obliczania amplitud,
 • potwierdzona międzynarodowa aktywność badawcza,
 • doświadczenie w realizacji projektów,
 • udokumentowane wystąpienia/prezentacje na międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • znajomość języków programowania, w szczególności C++ i Python,
 • znajomość systemów algebry komputerowej, systemu Linux,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy z i/lub nad rozwojem generatorów Monte Carlo będzie mile widziane,
 • doświadczenie we współpracy w zespole,
 • gotowość do mobilności naukowej,
 • chęć dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy,
 • proaktywna postawa i inicjatywa.

Zakres obowiązków

 • prowadzenie badań naukowych, w ramach projektu badawczego NCN MAESTRO, „Precyzyjne badania dla fizyki zderzaczy cząstek”, pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Gluzy,
 • realizowanie zadań organizacyjnych zgodnie z Indywidualnym Przydziałem Obowiązków,
 • realizacja zadań wynikających z planu badań projektu.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 40 miesięcy, w ramach projektu badawczego NCN MAESTRO, pt. „Precyzyjne badania dla fizyki zderzaczy cząstek”, pod kierownictwem prof. dr hab. Janusza Gluzy; planowana data zatrudnienia: 1 stycznia 2025 r,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8986 zł brutto (w tym dodatek za staż pracy jeśli dotyczy),
 • dodatek motywacyjny pochodzący ze środków Instytutu Fizyki w wysokości 10 000 zł rocznie,
 • dodatkowe składniki wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Uniwersytetu,
 • dodatek projakościowy za szczególne osiągniecia zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • środowisko pracy wspierające zrównoważony rozwój, oparte na zasadach różnorodności, równości i inkluzywności,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • list motywacyjny,
 • życiorys naukowy (CV),
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (lub ich skany),
 • wykaz dorobku naukowego,
 • dwa listy rekomendacyjne (przesłane bezpośrednio do kierownika projektu na adres: janusz.gluza@us.edu.pl),
 • oświadczenie kandydata potwierdzające, że w okresie pobierania wynagrodzenia etatowego nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN oraz u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski,
 • inna dokumentacja określona w warunkach konkursu.

Załączniki

Weź udział w rekrutacji