Adiunkt

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

PROREKTOR

KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
 

OGŁASZA

 

KONKURS

 

na stanowisko adiunkta

 

na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa

 

 

1.    Nr referencyjny konkursu: konkurs_6_WAiK_1_2021

2.    Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.    Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4.    Przewidywany czas zatrudnienia: od 1 października 2021 r.

 

 

I.              Warunki konkursu określone przez komisje konkursową :

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018, poz. 1668) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.    Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii lub zagranicznego odpowiednika w postaci antropologii społecznej lub kulturowej – ewentualnie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa lub socjologii (lub odpowiednika zagranicznego, np. cultural studies), o ile kandydat/kandydatka ukończył/a studia magisterskie w zakresie etnologii (lub zagranicznego odpowiednika)

2.    Doświadczenie w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych

3.    Doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej

4.    Osiągnięcia udokumentowane publikacjami naukowymi – w liczbie proporcjonalnej do stopnia zaawansowania kariery naukowej

5.    Udokumentowany udział w życiu naukowym, np. wygłaszane referaty, staże zagraniczne – w proporcji do stopnia zaawansowania kariery

6.    Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

7.    Bardzo dobra znajomość języków kongresowych, zwłaszcza angielskiego

8.    Uwaga: obszar terytorialny i zakres tematyczny aktualnych i planowanych badań – DOWOLNY!

 

II.            Wymagane dokumenty :

 

Zgłoszenie kandydata do konkursu
2.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji

3.    kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM)

4.    List motywacyjny

5.    Curriculum Vitae zawierające również wykaz publikacji

6.    Kopia dokumentu zaświadczającego uzyskanie stopnia doktora

informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
8.    1 przykładowa publikacja naukowa  (o objętości nie większej niż ca 1 arkusz wydawniczy)

9.    Listy rekomendacyjne od 2 osób znających dorobek naukowy kandydata/kandydatki

 

III.          Procedura

1.    Komisja konkursowa zapozna się z sylwetkami i pracami kandydatów/kandydatek

2.    Ze wszystkimi kandydatami/kandydatkami przeprowadzone zostaną zdalne rozmowy kwalifikacyjne

 

 

IV.          Dokumenty w formie elektronicznej (skany i pliki PDF) należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie do 21 maja 2021podając numer referencyjny konkursu (konkurs_6_WAiK_1_2021)

Adres: joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

 

 

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.     Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.     Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.nowaczynska@amu.edu.pl