adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Dziedzina nauki: filozofia

PROREKTOR

KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

OGŁASZA

KONKURS

na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale Filozoficznym

1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_61_WFilozoficzny_adiunkt_1_2020

2. Wymiar czasu pracy: 1/1

3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4. Przewidywany czas zatrudnienia: 1 października 2021 r.

 

 

 I. Warunki konkursu określone przez komisję konkursową:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 t.j.) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.     uzyskały stopień doktora filozofii nie wcześniej aniżeli w 2014 r., 

2.     w swoim dorobku mają minimum 2 artykuły naukowe po 100 punktów lub 1 za 140 lub 200 punktów wg najnowszego wykazu MNiSW – opublikowane lub przyjęte do druku po pozytywnych recenzjach (wymagane poświadczenia od redakcji czasopisma naukowego),

3.     znają biegle język angielski (komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia części lub całości rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku.)

4.     jeśli są obcokrajowcami, znają ponadto język polski w stopniu pozwalającym  na swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia części lub całości rozmowy kwalifikacyjnej w tym języku).

5.     mają efekty w pozyskiwaniu grantów badawczych, otrzymanych lub złożonych, które przeszły pozytywnie przynajmniej etap oceny kryteriów formalnych (wymagane poświadczenia).

6.     posiadają doświadczenie we współpracy międzynarodowej rozumianej jako m.in.: zrealizowany przynajmniej miesięczny naukowy staż zagraniczny, udział w międzynarodowym grancie badawczym, uczestnictwo z referatem w konferencji międzynarodowej, publikacje w wysokopunktowych zagranicznych czasopismach naukowych.

 

 

 

Etap I: analiza nadesłanych dokumentów,

Etap II: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi warunki konkursu

 

 

 

II. Wymagane dokumenty :

 

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;

2. Curriculum Vitae;

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);

5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadany stopień doktora filozofii.

6. informacja o osiągnięciach badawczych i organizacyjnych,

 

Komisja zastrzega sobie prawo wystąpienia o dodatkowe dokumenty.

Komisja zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu.

 

III. Dokumenty należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału Filozoficznego lub pod adresem mailowym: dulacz@amu.edu.pl  w terminie do dnia 3 września 2021 r. podając numer referencyjny konkursu.

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@amu.edu.pl

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dulacz@amu.edu.pl