Adiunkt badawczy

Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PROREKTOR KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ NAUK ŚCISŁYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkt badawczy w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

1.            Nr referencyjny konkursu: konkurs_4_CZT_adiunkt_1_2021

2.            Wymiar czasu pracy: pełny etat

3.            Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę

4.            Przewidywany czas zatrudnienia: nieokreślony

 

I.          Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85 t.j. z późn. zmianami) art. 113oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Kryteria główne (obligatoryjne):

1. Stopnień doktora nauk chemicznych
2. Udokumentowany dorobek naukowy w obszarze chemii w literaturze o zasięgu międzynarodowym
3. Udokumentowana informacja na temat uzyskanych patentów i zgłoszeń patentowych;
4. Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie)
5. Doświadczenie w opracowywaniu publikacji naukowych
6. Doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych
7. Doświadczenie w realizacji zadań badawczych w ramach projektów finansowanych przez NCN i/lub NCBiR
Dodatkowo na korzyść kandydata przemawiać będzie udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o finansowanie, realizacji i/lub kierowaniu projektami badawczymi, wymierne efekty i wydajność pracy naukowej, staże naukowe, wystąpienia na konferencjach i sympozjach oraz udokumentowany udział w szkoleniach i kursach doskonalących.
Ponadto udokumentowana wiedza i umiejętności w zakresie syntezy metaloorganicznej i organicznej będą mile widziane.

Kryteria dodatkowe:
• Udokumentowana działalność naukowa w zakresie chemii metaloorganicznej
• Kierowanie projektami badawczymi finansowanymi przez polskie agencje wspierające badania naukowe (NCN, NCBR);
• Doświadczenie w syntezie związków krzemoorganicznych
• Znajomość technik analitycznych: NMR, GC-MS, LC-MS
• Znajomość edytorów tekstu i edytorów graficznych (Microsoft Office, ChemOffice, Endnote i Adobe Ai/Ps)

II. Wymagane dokumenty :

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
2. Curriculum Vitae;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
6. Wykaz osiągnięć naukowych i organizacyjnych
7. Wykaz publikacji
8. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata (dostępny na stronie internetowej UAM);

III. Dokumenty należy złożyć w Centrum Zaawansowanych Technologii UAM lub elektronicznie na adres: forysiak@amu.edu.pl w terminie do 23.04.2021r. (pokój nr D 204) podając numer referencyjny konkursu.