1 asystent

Wydział Technologii Chemicznej
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki chemiczne

Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

 

Ogłasza konkurs

 

na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej

 

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz 1668 z poźn. zm.) oraz posiadają predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze nauk chemicznych.

 

Zatrudnienie przewiduje się w Zakładzie Inżynierii Procesowej od 1 października 2022 r. na okres 1 roku, na podstawie umowy o pracę w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące wymagania:

·      posiadać stopień naukowy doktora w zakresie nauk chemicznych, chemii lub technologii chemicznej (ew. uzyskanie tego stopnia do końca roku 2022),

·      posiadać ukończone studia w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie matematyki,

·      udokumentowany artykułami naukowymi oraz komunikatami konferencyjnymi dorobek naukowy,

·      wykazać się odbytymi stażami naukowymi lub szkoleniami w kraju i za granicą,

·      posiadać doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi,

·      posiadać doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie akademickim,

·      posiadać znajomość języka polskiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację naukową.

 

Do zadań osoby, która ma być zatrudniona na tym stanowisku będą należały obowiązki w zakresie:

·      prowadzenia badań naukowych w zakresie inżynierii procesowej, w szczególności w zakresie zagadnień wymiany ciepła i masy,

·      stosowanie w badaniach zaawansowanego aparatu matematycznego w celu modelowania procesów oraz opracowywania wyników badań,

·      prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz w zakresie zastosowania matematyki w naukach chemicznych, w języku polskim i angielskim.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Technologii Chemicznej
(ul. Berdychowo 4, pok 009B) następujące dokumenty:

·      podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

·      kwestionariusz osobowy dla pracownika ubiegającego się o pracę,

·      arkusz kwalifikacyjny wypełniony w części wymaganej dla kandydata,

·      opinię opiekuna naukowego bądź – jeśli to niemożliwe – samodzielnego pracownika nauki o dotychczasowej działalności naukowej i dydaktycznej kandydata,

·      oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy,

·      oświadczenie zgodnie z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 27 czerwca 2022 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2022 r.

 

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Dziekan może konkurs zamknąć lub unieważnić bez podania przyczyny.

 

Klauzula informacyjna

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

 

1.              Administratorem Pani/a danych osobowych jest Politechnika Poznańska,
pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.              Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – Piotr Otomański, iod@put.poznan.pl,

3.              Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest umowa zawarta pomiędzy zleceniodawcą oraz zleceniobiorcą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO

4.              Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia zawartej umowy.

5.              Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom przetwarzającym (art. 28 ust. 1 RODO). Mogą zostać przekazane jedynie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

6.              Dokumentacja osób zawierających umowę z Politechniką Poznańską w szczególności dotycząca okresów zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę (oraz inne dokumenty,
na podstawie których nastąpiło ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty), przechowywana będzie przez się okres 50 lat licząc od zakończenia przez ubezpieczonego pracy u płatnika – art. 125 a ust. 4 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

7.              Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, gdy ma to zastosowanie również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8.              Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

9.              Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy cywilno – prawnej.

10.          Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na tomasz.sliwa@put.poznan.pl