1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Architektury
Politechnika Poznańska
  • Miejsce: Poznań
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • architektura i urbanistyka

Opis stanowiska

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego na okres 1 roku w wymiarze etatu

w dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 03.07.2023

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. z póź. zm. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.         Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku architektura, architektura wnętrz lub inne związane ze sztuką; tytuł zawodowy: mgr inż. architekt, mgr, mgr sztuki.

2.         Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział
w konferencjach naukowych).

3.         Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

4.         Doświadczenie w pacy dydaktycznej co najmniej 1 rok.

5.         Wykazane doświadczenie w zakresie modelowania  w wirtualnej rzeczywistości (VR) – Virtual Reality (Oculus).

6.         Biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie potwierdzone certyfikatem lub innym dokumentem. 

7.         Doświadczenie w realizacji nowoczesnych form kształcenia.

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.       Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.       Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.       Arkusz kwalifikacyjny.*

4.       Życiorys (CV).

5.       Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego.

6.       Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.       Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*

8.       Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.7).

III. Wnioski konkursowe należy składać osobiście: dziekanat Wydziału Architektury, pokój 108, pon.-czw. w godz. 10.00-13.00 lub listem poleconym: Politechnika Poznańska Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2023 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: https://architektura.put.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania?title=DOKUMENTY%20DO%20POBRANIA )

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.

Załączniki