1 Stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy

Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych – 1 etat
w ramach umowy o pracę na czas określony
w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna
specjalność: technologia przetwarzania materiałów lub systemy produkcyjne
w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Odlewnictwa i Obróbki Plastycznej
    

I.    Wymagania stawiane kandydatom:
1.    Ukończone studia drugiego stopnia za zakresu inżynierii mechanicznej, kierunek Mechanika
i Budowa Maszyn specjalność technologia przetwarzania materiałów lub kierunek Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji specjalność systemy produkcyjne
2.    Dobra opinia ze studiów,
3.    Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4.    Umiejętność pracy w zespole,
5.    Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

II.    Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1.    Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej
2.    Arkusz kwalifikacyjny
3.    CV
4.    Kwestionariusz osobowy
5.    Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i/lub dr)
6.    Odpisy posiadanych kursów
7.    Oświadczenie o niekaralności
8.    Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy
9.    Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu.  Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.
Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 03.06.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2.    Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3.    Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
4.    Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5.    Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7.    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.
9.    Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wim@put.poznan.pl