3 stanowiska lektora języka angielskiego

Centrum Języków i Komunikacji
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Za zgodą JM Rektora Politechniki Poznańskiej

Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na 3 stanowiska Lektora języka angielskiego

w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina językoznawstwo, filologia angielska.

 

 

Zatrudnienie w Centrum Języków i Komunikacji od 01.10.2022 r. do 31.08.2023 r.

umowa o pracę na czas określony.

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz Zarządzeniu nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad polityki kadrowej.

 

 

oraz posiadają następujące kwalifikacje:

1.    stopień naukowy doktora lub wykształcenie wyższe filologii angielskiej lub językoznawstwa,

2.    umiejętności i doświadczenie (minimum 1 rok) w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla dorosłych,

3.    przygotowanie pedagogiczne,

4.    znajomość programów komputerowych (pakiet Office) i ich obsługi,

5.    dyspozycyjność, komunikatywność i przedsiębiorczość w wykonywaniu zadań dydaktycznych
i organizacyjnych w Centrum Języków i Komunikacji.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.    podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dyrektora Centrum Języków i Komunikacji,

2.    CV,

3.    arkusz kwalifikacyjny*,

4.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

5.    odpisy dyplomów,

6.    odpisy posiadanych kursów,

7.    referencji z poprzednich miejsc pracy,

8.    oświadczenie, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy*,

9.    oświadczenie, zgodnie z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.)*,

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie składają wymagane dokumenty listem poleconym na adres Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań do dnia 21.07.2022 r. do godz. 12.00.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 22.07.2022 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, ogłaszający konkurs dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

 

*Dokumenty dostępne do pobrania na www.clc.put.poznan.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na office_clc@put.poznan.pl