adiunkt

  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby które:

– spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie Wyższym i nauce,

-zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,

-posiadają co najmniej stopień doktora sztuki w specjalności klarnet,

– wykazują się znaczącymi osiągnięciami artystycznymi, pedagogicznymi oraz organizacyjnymi

 

Kandydaci muszą złożyć następujące dokumenty:

1.Pisemne zgłoszenie do konkursu,2. Kwestionariusz osobowy, 3.życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,4.dyplom uzyskania stopnia doktora  (kwal. I stopnia ) w dyscyplinie artystycznej  instrumentalistyka ( obecnie sztuki muzyczne), 5. wykaz dorobku artystycznego, pedagogicznego i organizacyjnego 6.oświadczenie o spełnieniu wymogów w art 113. ust. 1 Ustawy, w tym spełnienia wymogów określonych w art.20 ust. 1 pkt 1-3 ustawy,7.oświadczenie,że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rskieresz@amuz.edu.pl