adiunkt

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

PROREKTOR

KIERUJĄCA/Y SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ

NAUK HUMANISTYCZNYCH

UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
 

OGŁASZA KONKURS

 

na stanowisko adiunkta

 

na Wydziale Antropologii i Kulturoznawstwa

w Katedrze Teatru i Sztuki Mediów

 

 

1.     Nr referencyjny konkursu: konkurs_21_WAiK_adiunkt_1_2021

2.     Wymiar czasu pracy: pełen etat

3.     Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę;

4.     Przewidywany czas zatrudnienia: czas nieokreślony

 

 

I.               Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia
20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021, poz. 478 Dz.U. z 2021 r. poz. 478 t.j. ze zmianami) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

– stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce lub nauk o kulturze i religii lub kulturoznawstwa

– dorobek publikacyjny i aktywność konferencyjna (z uwzględnieniem stopnia rozwoju kariery naukowej) w zakresie zagadnień współczesnego teatru, performatyki, współczesnych teorii humanistycznych i posthumanistycznych

– udział w ogólnopolskich projektach badawczych (z uwzględnieniem stopnia rozwoju kariery naukowej)

– doświadczenie w prowadzeniu projektów kuratorskich z zakresu teatru i sztuki współczesnej

– gotowość do prowadzenia zajęć z zakresu dramaturgii teatralnej, teorii estetycznych, filozofii sztuki, kultury cyfrowej i sztuki mediów

– doświadczenie w zakresie współpracy z teatrami, festiwalami teatralnymi lub innymi instytucjami kultury

– doświadczenie związane z aktywnością środowiskową i popularyzatorską w zakresie wiedzy o teatrze i nowych mediach

– znajomość zagadnień związanych z najważniejszymi zjawiskami w polskim i europejskim życiu teatralnym, a także w dziejach dramatu XX i XXI wieku

– wiedza z zakresu przemian sztuki widowiskowej XX i XXI wieku

– biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

– biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

 

 

 

II.              Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie kandydata do konkursu;
Curriculum Vitae;
3.     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści : Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);
dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
inne dokumenty określone przez komisje konkursową.
 

 

III.            Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Katedry Teatru i Sztuki Mediów (ul. Fredry 10, pokój nr 123) w terminie do 7 lipca 2021 r., podając numer referencyjny konkursu.

 

 

Klauzula informacyjna RODO :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.

2.     Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.

3.     Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.

4.     Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).

5.     Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6.     Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8.     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.     Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

10.   Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na waik@amu.edu.pl