adiunkt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

                                                                                              PROREKTOR
                                                                       KIERUJĄCY SZKOŁĄ DZIEDZINOWĄ
                                 NAUK HUMANISTYCZNYCH  UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU
                                                                                      OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta, w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, na Wydziale Nauk o sztuce
1. Nr referencyjny konkursu: konkurs_15_WNoS_Adiunkt_1_2021
2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
3. Podstawa nawiązania stosunku pracy: umowa o pracę
4. Przewidywany czas zatrudnienia: od 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.
I. Warunki konkursu określone przez komisje konkursową:
Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021, poz. 478 t.j. z późn. zmianami art. 113) oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie nauk o sztuce lub w dyscyplinie historii, specjalności muzykologia, lub stopnia naukowego doktora w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuk muzycznych (w zakresie teorii muzyki).
2. Specjalizacja badawcza w zakresie historii muzyki dawnej przedbarokowej lub etnomuzykologii i folklorystyki muzycznej.
3. Kompetencje i zainteresowania badawcze w zakresie historiografii muzycznej i analizy muzycznej lub etnomuzykologii i folklorystyki muzycznej.
4. Znaczące osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w wydawnictwach o zasięgu ogólnokrajowym lub międzynarodowym, udziału w krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych, udziału w realizacji projektów badawczych w roli kierownika lub wykonawcy, uzyskanych stypendiów etc.
5. Biegła znajomość co najmniej jednego nowożytnego języka obcego, tzw. kongresowego.
6. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca prowadzenie wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń.
II. Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
2. Curriculum Vitae; 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
4. kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy
(dostępny na stronie internetowej UAM);
5. dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
6. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych,
7. inne dokumenty określone przez komisje konkursową.
III. Dokumenty – wyłącznie w formie elektronicznej – należy przesłać do Biura
Obsługi Wydziału Nauk o Sztuce (tel. 61 829 37 31, 61 829 37 32) na adres:
wnos@amu.edu.pl) w terminie do 31 sierpnia 2021 r. podając numer
referencyjny konkursu.
Klauzula informacyjna RODO:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość
przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@amu.edu.pl.
3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane
stanowisko pracy.
4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeks Pracy z dnia
26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu
rekrutacji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby
upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków
służbowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wnos@amu.edu.pl