adiunkt

Architektury
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej
ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego na okres 1 roku w wymiarze pełnego etatu

 

w dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.06.2022

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

 

1.       Stopień naukowy doktora nauk technicznych.

2.       Wartościowy dorobek naukowy, zdefiniowany obszar pracy naukowej.

3.       Czynny udział w działalności naukowej (konferencje, sympozja, itp.).

4.       Doświadczenie w zakresie pracy dydaktycznej.

5.       Krajowe lub zagraniczne staże naukowe lub przemysłowe.

6.       Dorobek publikacyjny w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym

7.       Dorobek twórczy (naukowy i projektowy) w zakresie architektury i urbanistyki.

8.       Predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej stwierdzone w pisemnej opinii profesora lub doktora habilitowanego.

9.       Umiejętność projektowania w środowisku CAAD.

10.    Znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (w tym angielskiego) w stopniu umożliwiającym wymianę naukową z partnerami zagranicznymi, uczestnictwo w konferencjach i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

11.    Ukończony kurs pedagogiczny.

12.    Co najmniej roczny okres pracy dydaktycznej ze studentami 1 lub 2 stopnia na kierunku architektura.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.        Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.        Arkusz kwalifikacyjny.*

4.        Życiorys (CV).

5.        Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego.

6.        Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.        Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*

8.        Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.12).

 

III. Wnioski konkursowe należy składać (osobiście – pokój 392 lub listem poleconym): Politechnika Poznańska
        Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: https://architektura.put.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania?title=DOKUMENTY%20DO%20POBRANIA )

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wa@put.poznan.pl