Adiunkt

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Poznań
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki prawne

Opis stanowiska

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny to niepubliczna uczelnia akademicka prowadząca działalność badawczą oraz oferująca studia o profilu praktycznym i akademickim w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie.

Uczelnia należy do grona najbardziej aktywnych ośrodków badawczych w Polsce, a jej pracownicy mają realny wpływ na rozwój wielu dziedzin nauki. Wyniki prowadzonych przez nich badań znajdują zastosowanie w różnych obszarach gospodarki i życia społecznego. Na uczelni działa kilkanaście jednostek badawczych prowadzących interdyscyplinarne projekty.

Zespół Uniwersytetu SWPS tworzy ponad 800 osób – pracowników akademickich i pionu biznesowo-organizacyjnego. Uczelnia jest atrakcyjnym miejscem rozwoju zawodowego, zapewnia system atrakcyjnych benefitów pracowniczych. Tworzymy zróżnicowane i współdziałające środowisko profesjonalistów ceniących pracę na rzecz studentów, tworzenie wiedzy i jej praktyczne wykorzystanie. Pracownikami i współpracownikami uczelni są wybitni naukowcy, odnoszący sukcesy praktycy, artyści i przedstawiciele świata mediów. 

W związku z dynamicznym rozwojem uczelni poszukujemy kandydatów i kandydatek na stanowisko:

Adiunkt 

Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu

Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Pensum dydaktyczne: 240 godzin

Zadania:

 • Prowadzenie działalności naukowej, której wymiernym efektem będą publikacje;
 • Podejmowanie starań na rzecz uzyskania grantów umożliwiających realizację w uczelni projektów naukowych i/lub badawczo-rozwojowych;
 • Publikowanie wyników swojej aktywności naukowej w wyróżniających się czasopismach naukowych, w monografiach oraz w innych formach akceptowanych i cenionych w środowisku naukowym;
 • Prowadzenie działalności upowszechniającej naukę, w szczególności publikowanie artykułów popularnonaukowych, udzielanie wywiadów dla mediów, udział w konferencjach;
 • Uczestniczenie w konferencjach naukowych;
 • Działanie na rzecz środowiska akademickiego, na przykład recenzowanie prac naukowych, udział w redagowaniu czasopism, prace na rzecz towarzystw naukowych;
 • Przygotowywanie programów zajęć i przedkładanie ich w formie sylabusów dla każdego wykładanego przedmiotu przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych;
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z pensum dydaktycznym określonym w umowie o pracę;
 • Przeprowadzanie zaliczeń i/lub egzaminów oraz sporządzenie protokołów egzaminacyjnych I archiwizowanie prac egzaminacyjnych;
 • Udział w szkoleniach organizowanych przez Uczelnię w celu podnoszenia umiejętności dydaktycznych;
 • Wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz studentów i Uczelni;
 • Uczestnictwo w pracach organów Uczelni i jej jednostek organizacyjnych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • Stopnia naukowego doktora w zakresie nauk prawnych  (najpóźniej na dzień 30 września 2023 r. );
 • Co najmniej 5 letniego doświadczenia  w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej w zakresie prawa handlowego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa europejskiego, wykładów monograficznych tworzonych I prowadzonych przez kandydata;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia;
 • Doświadczenia w wykorzystywaniu nowych technologii w dydaktyce;
 • Zainteresowań  badawczych w obszarze prawo cywilne (część ogólna, zobowiązania), prawo unijne, prawo spółek handlowych, prawo prywatne międzynarodowe;
 • Dorobku naukowego w dyscyplinie nauki prawne;
 • Doświadczenia  w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych;
 • Doświadczenia w aktywnym udziale w zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Doświadczenia w realizowaniu grantów (kierownik, główny wykonawca, stypendysta) finansowanych ze źródeł zewnętrznych lub doświadczenia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe;
 • Ponad 5 letniego doświadczenia w pracy przy tworzeniu lub stosowaniu prawa w szczególności w organach wymiaru sprawiedliwości lub w kancelarii w tym wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego ze względu na praktyczny profil studiów prawniczych realizowanych na Uniwersytecie SWPS;
 • Doświadczenia w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów;
 • Doświadczenia w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej;
 • Doświadczenia w organizacji  procesu dydaktycznego (planowania i organizacji zajęć dydaktycznych, przygotowywania regulaminów, procedur i instrukcji z obszaru compliance, wdrażania nowych programów dydaktycznych);
 • Biegłej znajomości języka angielskiego oraz języka polskiego;
 • Gotowości do prowadzenia zajęć w weekendy;
 • Deklaracji o zatrudnieniu w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym jako podstawowym miejscu pracy.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Korzystne warunki finansowe;
 • Możliwość rozwoju zawodowego;
 • Mentoring naukowy mobilizujący do dalszego rozwoju;
 • Możliwość współudziału w kształtowaniu i rozwijaniu Instytutu Prawa i i Wydziału Psychologii i Prawa w Poznaniu;
 • Możliwość zdobycia dofinansowania udziału w zagranicznych konferencjach naukowych adiustacji tekstów, publikacji monografii habilitacyjnej;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Pracę w przyjaznym i wspierającym środowisku dbającym o jakość życia pracownika;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe oferowane przez Uniwersytet SWPS dla pracownika i jego rodziny;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

Wymagane dokumenty:

 • CV naukowe z wykazem dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego z bezpośrednim odniesieniem do podanych wyżej kryteriów kwalifikacyjnych;
 • Skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie stopnia naukowego doktora (lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania).

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 35 % oceny
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 35 % oceny
 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 30 % oceny

Termin składania dokumentów upływa:  31 maja 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 15 czerwca 2023 r.

Wyłoniony kandydat rozpocznie pracę od dnia 01 października 2023 r.

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. Jarosław Michałowski, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji
 • dr hab. Monika Lewandowicz- Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS – Członkini Komisji
 • dr Tomasz Lewandowski –  Członek komisji
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek komisji
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego
 • Anna Zając –  Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌ ‌