adiunkt badawczy

Inżynierii Mechanicznej
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych – 1 etat w ramach umowy o pracę na czas określony, w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej: inżynieria mechaniczna, specjalność: modyfikacja i przetwórstwo polimerów w Instytucie Technologii Materiałów w Zakładzie Tworzyw Sztucznych

I.                    Wymagania stawiane kandydatom:

1.       Ukończone studia drugiego stopnia w zakresie technologii i modyfikacji polimerów, kierunek Mechanika
i Budowa Maszyn, Inżynieria Materiałowa lub Technologia Chemiczna.

2.       Uzyskany stopień naukowy doktora nauk technicznych w tematyce modyfikacji i przetwórstwa polimerów.

3.       Minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym potwierdzone kierowanie projektami naukowymi finansowanymi przez NCN lub/i NCBR.

4.       Udokumentowany dorobek publikacyjny (min. 40 publikacji indeksowanych na JCR i co najmniej 10 publikacji o wartości punktowej MEiN co najmniej 140) w zakresie kształtowania i modyfikacji materiałów polimerowych (termoplastycznych i chemoutwardzalnych) oraz biokompozytów polimerowych.

5.       Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

6.       Umiejętność pracy w zespole.

7.       Predyspozycje do pracy badawczej.

 

II.                    Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

1.       Podanie kierowane do JM Rektora przez Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej

2.       Arkusz kwalifikacyjny

3.       CV

4.       Kwestionariusz osobowy

5.       Odpis dyplomu ukończenia studiów (mgr i dr)

6.       Odpisy posiadanych kursów

7.       Oświadczenie o niekaralności

8.       Oświadczenie o podstawowym miejscu pracy

9.       Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku raku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu.  Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

 

Zainteresowanych proszę o składanie niezbędnych dokumentów do dnia 18.06.2022 r. w Sekretariacie Wydziału Inżynierii Mechanicznej ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 224.

 

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji:

W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:

1.        Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.

2.        Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.

Państwa dane będziemy przetwarzać na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 119 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce.
Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonego konkursu i 30 dni po jego zakończeniu.
6.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.        Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

9.        Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.