Adiunkt – nauki o zdrowiu 1

Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Dane
Opis
Konkurs na stanowisko
Adiunkt
Wydział i Jednostka
Wydział Nauk o Zdrowiu                                                                               
Zakład Neurobiologii
Miejsce pracy
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Rodzaj umowy
Umowa o pracę
Opis stanowiska i zadań
Poszukujemy zmotywowanych kandydatów pragnących rozwinąć kwalifikacje w zakresie neurofizjologii, neurobiologii i neuropatologii na stanowisko Post-doc ze specjalnością elektrofizjologia in vivo  w ramach realizacji projektu naukowego OPUS 18 nr 2019/35/B/NZ4/02058. Projekt ukierunkowany jest na poznanie procesów patologicznych prowadzących do załamania homeostazy pomiędzy wewnętrzną pobudliwością i poziomem pobudzeń synaptycznych motoneuronu w stwardnieniu zanikowym bocznym (ALS). W tym celu stosujemy wysoko zaawansowane techniki elektrofizjologiczne oparte na wewnątrzkomórkowych rejestracjach cech elektrofizjologicznych motoneuronów w mysim modelu ALS in vivo, połączone z manipulacjami genetycznymi, iniekcjami wirusów AAV oraz technikami biologii molekularnej. Projekt  prowadzony jest we współpracy z Prof. Francesco Roselli z Uniwersytetu z Ulm, który zapewni nadzór i know-how nad komponentą biologii molekularnej projektu oraz pomoże w wykonywaniu iniekcji wirusowych. Post-doc zatrudniony w tym projekcie będzie odpowiedzialny za wykonywanie badań elektrofizjologicznych (zapisów wewnątrzkomórkowych in vivo) na myszach modyfikowanych genetycznie, poddanych wcześniejszym terapią z zastosowaniem metod chemogenetycznych, oraz przyczyni się do analiz immunohistochemicznych. Po skutecznej rekrutacji, kandydat przejdzie intensywne szkolenie z technik eksperymentalnych in vivo, pod opieką kierownika projektu w celu opanowania wszystkich kluczowych elementów eksperymentu elektrofizjologicznego. Od kandydata wymaga się doświadczenia w zakresie badań elektrofizjologicznych in vivo, nabytych podczas szkolenia doktorskiego. Językiem projektu jest język angielski, dlatego też wymagana jest jego znajomość na poziomie wystarczającym do swobodnej wymiany wiedzy.
Określenie wymagań stawianych kandydatom
⎯        stopień doktora nauk w dyscyplinie nauk biologicznych, neurobiologicznych lub pokrewnych;

⎯        udokumentowany dorobek naukowy (publikacyjny) w dyscyplinie nauk biologicznych, neurobiologicznych lub pokrewnych;

⎯        doświadczenie w zakresie badań elektrofizjologicznych układu nerwowego in vivo;

⎯        doświadczenia w zakresie wykonywania procedur operacyjnych na organizmach zwierzęcych in vivo;

⎯        uprawnienia do wykonywania procedur eksperymentalnych na zwierzętach doświadczalnych;

⎯        biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i publikację wyników badań w czasopismach anglojęzycznych;

⎯        znajomość zasad analizy statystycznej wyników doświadczeń elektrofizjologicznych;

⎯        znajomość budowy sieci neuronalnych rdzenia kręgowego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji motoneuronów ;

⎯        brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami.
Wykaz wymaganych dokumentów
⎯        podanie o zatrudnienie na w/w stanowisko skierowane do JM Rektora AWF w Poznaniu;

⎯        CV, kwestionariusz osobowy;

⎯        odpisy dyplomów ukończenia studiów oraz nadania stopni naukowych doktora;

⎯        dokumenty potwierdzające uzyskane uprawnienia specjalistyczne;

⎯        co najmniej dwa listy rekomendacyjne.
Termin i miejsce składania ofert
21.05.2021 r., Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego                      w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań, Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie: Sekretariat Dziekana WNoZ „Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Neurobiologii”, oraz skany dokumentów na adres baczyk@awf.poznan.pl i Daniel.Zytnicki@parisdescartes.fr
Termin rozstrzygnięcia konkursu
08.06.2021 r.
Wymagane oświadczenia
Oświadczenie  zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym                 i nauce.
Oferujemy
⎯        poznanie najnowszych technik badań elektrofizjologicznych układu nerwowego;

⎯        udział w prestiżowym projekcie badawczym;

⎯        autorstwo w publikacjach będących wynikiem pracy na stanowisku;

⎯        możliwość rozwoju naukowego;

⎯        możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.
 

 

Ogłoszenie dotyczące konkursu otwartego znajduje się pod linkiem: http://www.awf.poznan.pl/pl/uczelnia/konkursy-oferty-pracy

 

Prowadzone przez Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu nabory i konkursy są otwarte, realizowane przy zachowaniu przejrzystych procedur, transparentności oraz czytelnych                                       i jednoznacznych kryteriów z uwzględnieniem zróżnicowanej kariery zawodowej.

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesłać na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań,  z dopiskiem na kopercie: Sekretariat Dziekana WNoZ  „Konkurs na stanowisko Adiunkta w Zakładzie Neurobiologii”  lub wysłać skany wymaganych dokumentów na adres mailowy: baczyk@awf.poznan.pl, Daniel.Zytnicki@parisdescartes.fr i dubert@awf.poznan.pl do dnia 21.05.2021 r.

 

 

Klauzula informacyjna dla Kandydata

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

1.              Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z siedzibą: ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

2.              Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awf.poznan.pl

3.              Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym   celu będziemy przetwarzać Pani/Pana  dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu,   dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

4.              Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora.

5.              Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 60 dni od momentu publikacji ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia. Ponadto Pani/Pana dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 180 dni od momentu publikacji ogłoszenia.

6.              Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.              Administrator poparł zasady i zalecenia przyjęte w 2005r. przez Komisję Europejską (w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych). Wdrażając te zasady używa loga „Human Resources Excellence in Research”.  Fakt ten może prowadzić do oceny potwierdzającej, że stosuje zasady Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Może to prowadzić do ujawnienia (wobec uprawnionych instytucji) dokumentacji konkursowej i Państwa danych.

8.              Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9.              Podanie Przez Panią/Pana jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia zgłoszonej przez Pani/Pana kandydatury na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.

10.          Pani/Pana dane osobowe zawarte w CV nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą poddawane zautomatyzowanemu procesowi profilowania.

 

 

 

Klauzule dla kandydata:

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli lub klauzul.

Klauzula obligatoryjna:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w ofercie pracy (CV) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko, prowadzonego przez Akademię Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego z siedzibą w Poznaniu.

 

Klauzula nieobligatoryjna:

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016) wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dubert@awf.poznan.pl