adiunkt – post-doc

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 7 608,00 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

stopień doktora nauk biologicznych lub pokrewnych z zakresu embriologii, biotechnologii lub
fizjologii zwierząt
• wymagania opisane w regulacjach projektu OPUS 21 NCN, w tym:
• stopień doktora uzyskany poza UP w Poznaniu nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia
w projekcie lub odbycie co najmniej 10-miesięcznego stażu post doc w jednostce innej niż
podmiot realizujący projekt i w kraju innym niż kraj uzyskania stopnia doktora
• kierownik projektu nie był promotorem ani promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej
kandydata
• w okresie zatrudnienia zakaz pobierania wynagrodzenia z innych projektów badawczych NCN,
a także u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z 
siedzibą poza terytorium Polski
• dorobek naukowy potwierdzony publikacjami w czasopismach międzynarodowych;
• zainteresowania i doświadczenie badawcze związane z tematyką projektu, w szczególności:
• umiejętność prowadzenia laboratorium pozyskiwania zarodków bydła in vitro
• znajomość technik biologii molekularnej (m.in. qPCR)
• znajomość technik biologii komórkowej (m.in. barwienia immunofluorescencyjne,
mikroskopia konfokalna);
• umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• dobre zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
• dobre zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
• zaangażowanie i umiejętność dostosowania się do elastycznego czasu pracy

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę puls.edu.pl.