adiunkt

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze i religii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, spełniające wymogi określone w ustawie z dnia20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 t.j.) art. 113 oraz odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. Ukończone studia wyższe w zakresie kulturoznawstwa.

2. Stopień naukowy doktora w obszarze nauk humanistycznych w dyscyplinie kulturoznawstwo lub nauki o kulturze i religii.

3. Udokumentowana publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi aktywność naukowa w zakresie badań nad kulturą polską przełomu XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem okresu transformacji.

4. Udokumentowania publikacjami i wystąpieniami konferencyjnymi aktywność naukowa w zakresie badań nad współczesną kulturą wizualną i filmem.

5. Publikacje w czasopismach i wydawnictwach punktowanych z obszaru badań kulturoznawczych.

6. Znajomość polskiej tradycji kulturoznawczej.

7. Udział w grantach wiodących instytucji (NCN, NCBiR, NPRH) jako kierownik lub wykonawca.

8. Udokumentowane osiągnięcia organizacyjne w zakresie organizacji konferencji naukowych.

9. Udokumentowane doświadczenie w zakresie dydaktyki akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów związanych z krytyką artystyczną, historią i teorią sztuki oraz estetyką, zarządzaniem instytucjami kultury, kulturą wizualną i filmem współczesnym

10. Doświadczenie we współpracy z otoczeniem społecznym, w tym we współpracy z instytucjami kultury, festiwalami, czasopismami kulturalnymi

11. Biegła znajomość w mowie i piśmie języka polskiego.

12. Znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego.

I.              Wymagane dokumenty :

1. Zgłoszenie kandydata do konkursu;
2. Curriculum Vitae;
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;

4. Kwestionariusz osobowy dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do pracy (dostępny na stronie internetowej UAM);
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie i posiadane stopnie lub tytuł naukowy;
6. informacja o osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych.
 

II.            Dokumenty w formie elektronicznej (skany i pliki PDF) należy złożyć w Biurze Obsługi Wydziału w terminie  do 28 maja 2021 roku podając numer referencyjny konkursu (konkurs_14_WAiK_1_2021)

Adres: joanna.nowaczynska@amu.edu.pl

III.           Komisja przeprowadza z wszystkimi kandydatami/kandydatkami rozmowę kwalifikacyjną w formie zdalnej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na joanna.nowaczynska@amu.edu.pl