adiunkta

Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

NA PODSTAWIE ZGODY JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA
POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej ogłasza

KONKURS

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych – 1 etat

w dziedzinie nauki  społeczne,

w dyscyplinie naukowej: nauki o zarządzaniu i jakości

(100% udział czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,)

w Instytucie Zarządzania i Systemów Informacyjnych,

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

·         posiadać stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości,

·         posiadać tytuł zawodowy inżyniera,

·         mieć ukończone studium pedagogiczne,

·         posiadać udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości,

·         posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w pracy na wyższej uczelni,

·         posiadać udokumentowane doświadczenie menedżerskie administracyjne na wyższej uczelni,

·         posiadać praktyczne doświadczenie w obszarze zarządzania w przedsiębiorstwie wytwórczym,

·         przedstawić deklarację gotowości do prowadzenia zajęć (wykłady, ćwiczenia) w języku polskim i angielskim,

·         wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zainteresowanych prosimy o złożenie osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dnia29.07.2021 r. w sekretariacie Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 (pokój 121) następujących dokumentów:

 

        Wymagane dokumenty

–        podanie o pracę kierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

–        CV,

–        zdjęcie,

–        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–        kwestionariusz osobowy dla pracownika,

–        arkusz kwalifikacyjny (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej PP),

–        uwierzytelnione kopie dyplomów ukończenia studiów,

–        oświadczenie o podstawowym miejscu pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej PP),

–        oświadczenie zgodne z art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej PP),

–        oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową (zał. nr 7 do Zasad polityki kadrowej PP),

–        oświadczenie o wyrażaniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (zał. nr 8 do Zasad polityki kadrowej PP),

–        oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej PP).

 

Opcjonalne dokumenty:

–        świadectwa pracy (kopie),

–        zaświadczenia/ świadectwo o ukończeniu kursu pedagogicznego (kopie).

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – nie dłuższy niż 4 miesiące od daty zamknięcia konkursu.

W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej oceny komisji konkursowej lub w przypadku braku kandydatów, Dziekan dokona zamknięcia konkursu. Ogłaszający konkurs może go unieważnić lub zamknąć bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dla potrzeb rekrutacji
W myśl art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Politechnika Poznańska, Pl. Marii
Skłodowskiej–Curie 5, 60-965 Poznań, e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl, telefon: 61 665 3639.
2. Inspektorem danych osobowych jest Piotr Otomański, e-mail: iod@put.poznan.pl.
3. Państwa dane pozyskane poprzez złożenie kwestionariusza osobowego będziemy przetwarzać na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Państwa ponad zakres wskazany w kwestionariuszu
osobowym przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie i świadomie wyrażonej zgody w związku z
art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
4. Dane osobowe nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym; mogą jednak zostać udostępnione
organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres prowadzonej rekrutacji i 3 miesiące po jej
zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania a gdy
ma to zastosowanie – również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w rekrutacji.
9. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.