asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

–      spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”),

–      posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności fagot,

–      zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,

wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi (ew. pedagogicznymi, organizacyjnymi

Wymagane dokumenty:

1.       Pisemne zgłoszenie do konkursu,

2.       Kwestionariusz osobowy,

3.       Życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,

4.       Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności fagot,

5.       Wykaz dorobku artystycznego (ew. pedagogicznego i organizacyjnego),

6.       Plan rozwoju artystycznego i naukowego, w tym informacja o planowanym terminie uzyskania doktoratu,

7.       Oświadczenie, o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe),

8.       Oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rskieresz@amuz.edu.pl