asystent

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina sztuki

            REKTOR                                                                                 Poznań, 29.11.2021 r.

AKADEMII MUZYCZNEJ

im. I. J. PADEREWSKIEGO

         w POZNANIU

 

 

REKTOR

Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko asystenta

Akademii Muzycznej w dziedzinie sztuki,

w specjalności śpiew solowy w Instytucie Wokalistyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki

i Edukacji Artystycznej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

·      spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

·      posiadają tytuł magistra sztuki w specjalności śpiew solowy;

·      posiadają stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka;

·      zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, jako podstawowego miejsca pracy;

·      wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej;

·      posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209 tel. 618568934 następujących dokumentów:

·      Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie

·      Kwestionariusz osobowy

·      CV

·      Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki w specjalności śpiew solowy

·      Dyplom uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie artystycznej wokalistyka (obecnie sztuki muzyczne)

·      Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych

·      Oświadczenie,  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe)

·      Oświadczenie, że Akademia  Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Etap I

Przeprowadzenie lekcji  śpiewu solowego

Etap II

 Rozmowa kwalifikacyjna połączona z oceną złożonej dokumentacji dorobku artystycznego.

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 10 stycznia 2022 r.

 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20 stycznia 2022 r.

 

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl