asystent

Architektury
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej

ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego na okres 1 roku wymiarze etatu

 

w dziedzinie naukowej: nauki inżynieryjno-techniczne

w dyscyplinie naukowej: architektura i urbanistyka.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 06.06.2022

I. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), w Statucie  Politechniki Poznańskiej – Uchwała Nr  175/2016-2020   Senatu   Akademickiego   Politechniki   Poznańskiej   z   dnia 10 lipca 2019 r. oraz zasadami polityki kadrowej – załącznik do zarządzenie Rektora Nr 66 z dnia 20 listopada 2020 r. oraz posiadają następujące kwalifikacje:

 

1.         Ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku architektura; tytuł zawodowy: mgr inż. architekt

2.         Dobra opinia ze studiów (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, publikacje, udział
w konferencjach naukowych).

3.         Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego potwierdzone pisemną opinią profesora lub doktora habilitowanego – dotychczasowego przełożonego/opiekuna naukowego.

4.         Dorobek naukowy (co najmniej 2 publikacje naukowe).

5.         Dorobek twórczy/projektowy w zakresie architektury i urbanistyki.

6.         Znajomość specjalistycznego oprogramowania do projektowania architektonicznego pozwalające na prowadzenie kształcenia w tym zakresie (CAAD i BIM).

7.         Umiejętność realizacji nowoczesnych form kształcenia.

8.         Znajomość co najmniej jednego języka obcego nowożytnego (w tym angielskiego) w stopniu umożliwiającym wymianę naukową z partnerami zagranicznymi, uczestnictwo w konferencjach i prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

II. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie

1.        Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Poznańskiej przez Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej.

2.        Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*

3.        Arkusz kwalifikacyjny.*

4.        Życiorys (CV).

5.        Odpisy dokumentów poświadczających uzyskanie tytułu zawodowego.

6.        Oświadczenie kandydata o podstawowym miejscu pracy*

7.        Oświadczenie  o spełnianiu warunków art. 113 Ustawy.*

8.        Dokumentację potwierdzającą posiadane kwalifikacje (zgodnie z punktem I.1 – I.8).

 

III. Wnioski konkursowe należy składać (osobiście – pokój 392 lub listem poleconym): Politechnika Poznańska
        Wydział Architektury ul. Jacka Rychlewskiego 2, 61-131 Poznań.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.09.2022 r.

* Dokumenty są dostępne do pobrania na stronie: https://architektura.put.poznan.pl/dokumenty-do-pobrania?title=DOKUMENTY%20DO%20POBRANIA )

W  przypadku,  gdy  żaden  z  kandydatów  nie  uzyska  pozytywnej  oceny  komisji  konkursowej lub w przypadku  braku kandydatów, Dziekan  dokona  zamknięcia  konkursu. Dziekan  może unieważnić  konkurs  lub  zamknąć  bez  podania przyczyny.