asystent

Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.     Spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, dalej „Ustawa”);

2.     Posiadają tytuł magistra sztuki;

3.     Zobowiążą się do wskazania Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy;

4.     Mają szerokie doświadczenie w sprawowaniu kierownictwa muzycznego w procesie przygotowywania przedstawień musicalowych.

5.     Wykazują się znaczącymi osiągnięciami w działalności artystycznej;

6.     Posiadają płynną znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Instytutu Wokalistyki, pokój 209, tel. 618568934 następujących dokumentów:

1.     Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie;

2.     CV;

3.     Życiorys

4.     Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra sztuki

5.     Informacje o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych;

6.     Oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spełniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe);

7.     Oświadczenie, że Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy.

Program konkursu zawiera następujące elementy:

Rozmowa kwalifikacyjna połączona z ocena złożonej dokumentacji dorobku artystycznego.

 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 czerwca 2022.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 czerwca 2022.

O dacie praktycznego egzaminu kandydaci zostaną powiadomieni drogą  mailowa.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mwiktorska@amuz.edu.pl