asystent

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Konkurs na stanowisko: Asystent

Miejsce pracy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
w Poznaniu, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Zakład Antropologii i Biometrii

Rodzaj umowy: Umowa o pracę

Opis stanowiska i zadań: Działalność badawczo-dydaktyczna w zakresie nauk o kulturze fizycznej

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

1.       Tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

2.       Osoba ubiegająca się o stanowisko asystenta winna przedstawić :

– spis publikacji dotyczących zagadnień zgodnych z linią badawczą Zakładu (antropologia sportu, komponenty ciała człowieka, rozwój ontogenetyczny człowieka  itp.)

–  istotne jedynie czasopisma z Impact Factor

– dokument potwierdzający udział w projektach badawczych (również projekty studenckie) lub alternatywnie dokument potwierdzający uzyskanie stypendium na przynajmniej 3-miesięczny zagraniczny staż naukowy,

3.       Wymaga się doświadczenia zawodowego i dydaktycznego  w zakresie przedmiotów prowadzonych przez Zakład Antropologii i Biometrii z tematyki biologicznego rozwoju człowieka oraz statystyki

Bardzo dobra znajomość języka angielskiego – najlepiej potwierdzona uznawanym w UE certyfikatem

Wykaz wymaganych dokumentów:

–         podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,

–         CV, kwestionariusz osobowy,

–         odpis dyplomu magisterskiego,

–         dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,

–         ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o zatrudnienie stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały nr 151/2019 Senatu Akademii z dnia 29 października 2019 r.,

oświadczenie stwierdzające, że AWF będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu

Termin i miejsce składania ofert: 31.08.2022 r., Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, 61-871 Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta” lub wysłać skany wymaganych dokumentów na adres mailowy: biskup@awf.poznan.pl  

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.09.2022 r.

Wymagane oświadczenia: Oświadczenie zgodne z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Oferujemy:

–         stabilne zatrudnienie,

–         możliwość rozwoju naukowego,

–         możliwość uzyskiwania nagród za efekty w pracy badawczej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biskup@awf.poznan.pl