asystent

Instytut Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

ASYSTENT

w Katedrze Zarządzania Jakością

 

ZADANIA:

·         realizacja zajęć dydaktycznych na poziomie ogólnoakademickim,

·         opracowanie i aktualizacja sylabusów do prowadzonych przedmiotów,

·         doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia,

·         prowadzenie badań naukowych,

·         czynny udział w badaniach naukowych,

·         aplikowanie o granty badawcze i staże naukowe,

·         publikowanie wyników prac w czasopismach naukowych.

 

WYMAGANIA:

·         stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

·         ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

·         znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

·         znajomość języka polskiego na poziomie wykładowym,

·         opublikowane dokumenty naukowe w tematyce dotyczącej zarządzania jakością,

·         wiedza i doświadczenie w zakresie systemowego zarządzania jakością, środowiskiem i bhp oraz zarządzania ryzykiem i zarządzania projektami,

·         spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2021 roku poz. 478, z późn. zm.).

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl