asystent

Instytut Gospodarki Międzynarodowej
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

61-875 Poznań, al. Niepodległości 10

  ogłasza

KONKURS na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Logistyki

 

ZADANIA:

· prowadzenie badań naukowych w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw,
· prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie działalności Katedry Logistyki,
· udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z przygotowaniem aplikacji grantowych, nowych koncepcji badawczych oraz treści i metodyki zajęć dydaktycznych.
 

WYMAGANIA:

· stopień naukowy doktora/tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

· ukończenie kursu doskonalącego kwalifikacje pedagogiczne (opcjonalnie),

· znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

· znajomość języka polskiego (biegła),

· doświadczenie w pracy dydaktycznej w uczelni wyższej (opcjonalnie),

· spełnianie warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t.  Dz. U. z 2022 roku poz. 574, z późn. zm.).

PRZEŚLIJ SWOJĄ APLIKACJĘ

na adres e-mail: rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl  w tytule wpisując:

„Asystent – Katedra Logistyki ”

Termin składania ofert upływa z dniem 19 lutego 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 marca 2023 roku.

* Załączenie CV oraz listu motywacyjnego jest dobrowolne. Składając ww. dokumenty wyrażasz zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych, jakie zamieściłeś w swoim zgłoszeniu rekrutacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – zgoda dotyczy danych,
niewskazanych w przepisach prawa.

 

Jeżeli jesteś zainteresowany pozostawieniem Twoich dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji do oferty dołącz poniższą treść:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al. Niepodległości 10,
61-875 Poznań w przyszłości na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.”

 

Klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu (61-875), przy al. Niepodległości 10, NIP 777-00-05-497, REGON 00000-1525.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@ue.poznan.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym w oparciu o:

· art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 Kodeksu pracy,

· art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w zakresie danych dodatkowych wskazanych przez Panią/Pana w złożonym CV i innych dokumentach świadomie dołączony przez Panią/Pana do oferty

· art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w zakresie danych, do których zbierania administrator jest zobligowany przepisami prawa krajowego,

· art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z ew. ustalaniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celów ich przetwarzania tj., przez czas trwania konkursu, a po jego zakończeniu przez 12 miesięcy.

5. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu.

7. W zakresie danych, w stosunku do których wyrażono zgodę na przetwarzanie przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w każdym momencie, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych, które dokonało się przed tym wycofaniem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana dodatkowych danych jest dobrowolne..

Pełna informacja o danych osobowych dostępna jest w serwisie internetowym Uczelni pod adresem https://ue.poznan.pl/pl/polityka-prywatnosci,c12767/

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja-dsp@ue.poznan.pl