asystent dydaktyczny – 1 etat

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnika Poznańska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

DZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja w Instytucie Sieci Teleinformatycznych na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ. U. 218, poz. 1668 z późniejszymi zmianami), w Statucie Politechniki Poznańskiej oraz w Zarządzeniu nr 66 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki kadrowej.

Kandydat powinien posiadać:

·       tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych (informatyka, teleinformatyka, telekomunikacja)

·       udokumentowane dobre wyniki uzyskane podczas studiów wyższych (średnia ocen, aktywność w kołach naukowych, inna działalność, projekty badawcze, publikacje, udział w konferencjach naukowych),

·       wyraźne predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego oraz do pracy naukowej,

·       biegłą znajomość języka polskiego.

Do obowiązków przyszłego asystenta będzie należało prowadzenie zajęć dydaktycznych (laboratoriów i ćwiczeń) z zakresu budowy i działania sieci teleinformatycznych, bezpieczeństwa sieci i ochrony danych w systemach teleinformatycznych.

Zatrudnienie przewiduje się od dnia 1 października 2022 r. na okres 1 roku z możliwością dalszego zatrudnienia na czas nieokreślony.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przedłożenie w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej (pok.502, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań), następujących dokumentów:

·       podania skierowanego do JM Rektora Politechniki Poznańskiej,

·       kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i dla pracownika,

·       CV wraz z opisem dorobku naukowego (wykaz publikacji, udział w projektach badawczych, opinia promotora dotycząca zaawansowania rozprawy doktorskiej – dla kandydatów z otwartym przewodem doktorskim), doświadczenia dydaktycznego oraz aktywności w życiu akademickim,

·       arkusza kwalifikacyjnego (zał. nr 1 do Zasad polityki kadrowej),

·       zdjęcia,

·       kopii dyplomów (oryginały do wglądu),

·       oświadczenia, że Politechnika Poznańska będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy (zał. nr 2 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia zgodnie z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (zał. nr 3 do Zasad polityki kadrowej),

·       oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie, w której kandydat będzie prowadził działalność naukową oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby pracowników prowadzących działalność naukową zał. nr 7 i 8 do Zasad polityki kadrowej) oraz oświadczenie o procentowym udziale czasu pracy związanej z prowadzeniem działalności naukowej w dyscyplinie/dyscyplinach (zał. nr 9 do Zasad polityki kadrowej),

·       klauzuli informacyjnej,

·       opcjonalnie: kopii świadectwa pracy, kopii zaświadczenia ukończenia kursu pedagogicznego.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 sierpnia 2022r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agnieszka.topolska-cecko@put.poznan.pl