asystent fortepian

Wydział Instrumentalistyki, Wykonawstwa Historycznego, Jazzu i Muzyki Estradowej
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

Wymagania kandydatów:

-spełnia wymogi określone w art.113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o Szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, dalej „Ustawa )

-posiada co najmniej stopień doktora sztuki w specjalności fortepian,

-zobowiązuje się do wskazania Akademii Muzycznej i.. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,

-wykazuje się znacznymi osiągnięciami artystycznymi  ( ew. pedagogicznymi i organizacyjnymi)

Wymagane dokumenty:

1. pisemne zgłoszenie do konkursu, 2. kwestionariusz osobowy, 3. Życiorys artystyczny , informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej,4. dyplom ( zaświadczenie )uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki muzyczne ( instrumentalistyka),5. wykaz dorobku artystycznego ,6.oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art.113 ust. 1 Ustawy, w tym spełnienia wymogów określonych w art.20 ust.1 pkt 1-3 Ustawy (pełna zdolność do czynności prawnych , prawa publiczne , niekaralność za umyślne przestępstwo skarbowe),7. oświadczenie, że Akademia im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na msrebro@amuz.edu.pl