asystent lutnictwo

Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: sztuki muzyczne

– spełnia wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, dalej „Ustawa”

– posiada stopień doktora sztuki w specjalności lutnictwo,

– zobowiąże się do wskazania Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu jako podstawowego miejsca pracy,

– wykaże się znacznymi osiągnięciami  artystycznymi

pisemne zgłoszenie do konkursu, kwestionariusz osobowy, życiorys artystyczny, informacje o przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, dyplom )zaświadczenie) uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie artystycznej sztuki muzycznej (instrumentalistyka, wykaz dorobku artystycznego (ew. pedagogicznego i organizacyjnego, plan rozwoju artystycznego  i naukowego, oświadczenie o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ust. 1 Ustawy, w tym spelniania wymogów określonych w art. 20 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy ( pełna zdolność do czynności  prawnych, prawa publiczne, niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe), oświadczenie, ze Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ust. 2 Ustawy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mkalek@amuz.edu.pl