dydaktyczne / instruktor

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

 Stanowisko: Instruktor

Miejsce pracy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej, Zakład Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia

Opis stanowiska i zadań: Prowadzenie zajęć ze studentami, w tym udział w prowadzeniu zajęć podczas letnich lub zimowych obozów studenckich. Przedmioty do prowadzenia są następujące:  Crossfit, TRX, Trójbój siłowy, Kettlebell, Kalistenika, Metodyka treningu siłowego.

Określenie wymagań stawianych kandydatom:

Posiadanie  tytułu magistra (preferowane ukończenie studiów na kierunku wychowanie fizyczne, sport lub fizjoterapia).

Posiadanie uprawnień instruktorskich/trenerskich lub ukończone kursy z różnych form aktywności fizycznej (np. Crossfit, TRX, Trójbój siłowy, Kettlebell, Kalistenika).

Wykaz wymaganych dokumentów:

Deklaracja przystąpienia do konkursu, skierowana do JM    Rektora AWF w Poznaniu.

CV, kwestionariusz osobowy.

 Odpisy dyplomów ukończenia studiów.

Ankieta dorobku naukowego w związku z ubieganiem się o awans lub zatrudnienie w AWF Poznań (Załącznik nr 2 do Uchwały nr  151/2019 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 29 października 2019 r.)

Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, AWF w    Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin i miejsce składania ofert:

14.12.2021 r. Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu

ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań,

Nowy Budynek Dydaktyczny, I piętro pok. 133, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na stanowisko instruktora w Zakładzie Wychowania Fizycznego i Sportów Całego Życia”

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20.01.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na biskup@awf.poznan.pl